Hệ thống hóa kiến thức Vật lý và các công thức tính nhanh trắc nghiệm

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÝ THI ĐẠI HỌC

Hệ thống hóa kiến thức Vật lý và các công thức tính nhanh trắc nghiệm là tài liệu hệ thống đầy đủ kiến thức vật lý thi đại học, các lưu ý cũng như các công thức tính nhanh trắc nghiệm vật lý với cách trình bày chi tiết dễ hiểu, rõ ràng sẽ giúp các bạn tự củng cổ kiến thức, luyện thi đại học môn Lý rất hữu ích.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý - Số 1

Sơ đồ tư duy môn Vật lý lớp 12

Tổng hợp công thức Vật lý lớp 12

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VẬT LÝ 12 VÀ CÁC CÔNG THỨC
TÍNH NHANH TRONG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG: DAO ĐỘNG CƠ

I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

1. Phương trình dao động: x = Acos(ωt + φ)

2. Vận tốc tức thời: v = -Asin(ωt+φ)

Gia tốc v luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì v>0, theo chiều âm thì v<0)

3. Gia tốc tức thời a = -ω²Acos(ωt+φ), gia tốc a luôn hướng vê vị trí cân bằng.

4. Vật ở VTCB: x = 0; |v|max = ωA, |a| = 0.

Vật ở vị trí biên: x = ±A; |v|= 0; |a| = ω²A

5. Hệ thức độc lập: A² = x² + (v/ω)².

a = -ω²x.

6. Cơ năng W= Wd+ Wt = 1/2. m.ω².A²

với Wd = 1/2. mv² = 1/2.m.ω²A²sin²(ωt +φ)= W.sin²(ωt +φ).

Wt = 1/2ω²x² = 1/2 m.ω²A²cos²(ωt+φ) = W.cos²(ωt+φ).

7. Dao động điều hoà có tần số góc là ω, tần số f, chu kỳ T. Thì động năng và thế năng biến thiên với tần số góc 2ω, tần số 2f, chu kỳ T/2.

8. Động năng và thế năng trung bình trong thời gian nT/2 (nεN*, T là chu kỳ dao động) là: W/2=1/4.m.ω².A².

Đánh giá bài viết
8 16.133
Sắp xếp theo

    Luyện thi đại học khối A

    Xem thêm