Ma trận đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 2 năm 2020 - 2021

Cấu trúc đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 học kì 2 năm 2021

Cấu trúc - Ma trận đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 9 mới dưới đây nằm trong bộ đề thi cuối kì 2 lớp 9 môn Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh lớp 9 học kì 2 giúp các em nắm chắc những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh học kì 2 lớp 9 hiệu quả.

MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 9

Năm học 2020-2021

Thời gian cho 2 kỹ năng (đọc, viết): 45 phút

Số điểm cho 2 kỹ năng (đọc, viết): 5,0 điểm

Số điểm cho kỹ năng nghe: 2,5 (Giáo viên tổ chức kiểm tra trước hoặc sau bài kiểm tra 2 kỹ năng)

Số điểm cho kỹ năng nói: 2,5 (Giáo viên tổ chức kiểm tra trước hoặc sau bài kiểm tra 2 kỹ năng)

A. Objectives:

- To evaluate the students’ target language learnt in Units 7-11.

- To enable students to get used to various forms of exercises through aspects: Reading comprehension; Listening comprehension; Speaking; Writing

- To check up 4 language skills.

B. Language content:

Vocabulary: Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Grammar: Quantifiers, Conditional sentences type 1,2; Articles; Relative clauses; Past simple and past perfect; Future passive

Skills: Listening, Speaking, Reading and Writing.

C. Teaching aids: Laptop/ computer, loudspeaker, copies of the test

D. Procedure

Matrix

Tên Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

LISTENING 1

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Listen and choose the correct answer/ Listen and match

 

Listen and choose the correct answer/ Listen and match

 

 

 

 

Số câu: 6

Số điểm: 6

Số câu: 3

Số điểm: 3

Số câu: 3

Số điểm: 3

 

 

LISTENING 2

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Listen and complete/ Listen and answer the questions/

Listen and complete/ Listen and answer the questions/

 

 

Số câu: 4

Số điểm: 4

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 2

Số điểm: 2

 

 

LISTENING 3

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Listen and correct the mistake/ True or False statements

Listen and correct the mistake/ True or False statements

Listen and correct the mistake/ True or False statements

 

Số câu: 4

Số điểm: 4

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 1

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm: 1

 

Speaking

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individuals/ pairs/ groups)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individuals/ pairs/ groups)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about one of the given topics (individuals/ pairs/ groups)

2. Ask and answer questions about the given topics/ situations (individuals/pairs/ groups)

 

Số câu: tương đương 14 câu

Số điểm: 14

Số câu: tương đương 3 câu

Số điểm: 3

Số câu: tương đương 5 câu

Số điểm: 5

Số câu: tương đương 6 câu

Số điểm: 6

 

READING 1

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Read the passage and choose the best option / True or false statements

Read the passage and choose the best option / True or false statements

Read the passage and choose the best option / True or false statements

 

Số câu: 5

Số điểm: 5

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 1

Số điểm: 1

 

READING 2

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

 

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

 

Read and answer the questions/ Gap fill (cloze/ guided)

 

 

 

Số câu: 5

Số điểm: 5

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 1

Số điểm: 1

 

READING 3

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

Read and fill one suitable word into each blank

 

Read and fill one suitable word into each blank

 

Read and fill one suitable word into each blank

 

 

Số câu: 4

Số điểm: 4

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 1

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm: 1

 

WRITING 1

Quantifiers, Conditional sentences type 1,2 ; Articles ; Relative clauses ; Past simple and past perfect ; Future passive

 

 

 

 

Sentence transformation

(Choose the sentence that is closest in meaning to the original one)

 

Sentence transformation

(Choose the sentence that is closest in meaning to the original one)

 

Số câu: 4

Số điểm: 4

 

 

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 2

Số điểm: 2

WRITING 2

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

 

 

Combine two sentences into one/ Complete the second sentence so that the meaning is similar to the first one.

Combine two sentences into one/ Complete the second sentence so that the meaning is similar to the first one.

Số câu: 4

Số điểm: 4

 

 

Số câu: 2

Số điểm: 2

Số câu: 2

Số điểm: 2

WRITING 3

Topics: Recipes and eating habits; Tourism, English in the world, Space travel; Changing roles in society

 

 

 

Paragraph writing

Write an email/a letter/a postcard/ a paragraph of 80-100 words

Số câu: tương đương 6 câu

Số điểm: 6

 

 

 

Số câu: tương đương 6 câu

Số điểm: 6

TỔNG: Số câu: 56

Số điểm: 56

Thang điểm 10: 56 / 5,6 = 10

Tỉ lệ %: 100%

Số câu: 16

Số điểm: 16

Tỉ lệ: 28,6%

Số câu: 16

Số điểm: 16

Tỉ lệ: 28,6%

Số câu: 14

Số điểm: 14

Tỉ lệ: 25%

Số câu: 10

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 17,8%

Trên đây là Cấu trúc đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 9 năm 2021. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 345
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm