Mẫu danh sách thí sinh tham dự thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

Mẫu danh sách thí sinh thi tuyển nâng ngạch công chức

Mẫu danh sách thí sinh tham dự thi tuyển nâng ngạch công chức là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về thì sinh tham dự thi tuyển nâng ngạch công chức.

Hội đồng thi
nâng ngạch công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

....., ngày........ tháng......... năm......

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA DỰ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

(Dùng để niêm yết chung)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác hiện nay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mẫu danh sách thí sinh tham dự thi tuyển nâng ngạch công chức

Mẫu danh sách thí sinh tham dự thi tuyển nâng ngạch công chức

Đánh giá bài viết
1 92
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm