Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 2 sách ABC English 2

Phân phối chương trình dạy và học tiếng Anh lớp 2

Tài liệu Phân phối chương trình dạy học môn tiếng Anh lớp 2 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn giáo án và giảng dạy môn tiếng Anh 2, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao.

Xem thêm: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 ABC English 2

(Kế hoạch 2 tiết/ tuần)

Số tiết thực dạy: 2 tiết/ bài học x25 bài= 50 tiết

Số tiết ôn tập : 2 tiết/ bài học x 7 bài = 14 tiết

Số tiết kiểm tra: 2 tiết/ 1 bài x 2 tiết = 4 tiết

Số tiết dự phòng: 2 tiết

Tổng số tiết trong một năm học: 70 tiết

I. Học kì 1

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung bài học

Ghi chú

1

Unit 1: Ai

Lesson 1

A train

2

Lesson 2

It rains

3

Unit 2: All

Lesson 1

A ball

4

Lesson 2

They are playing football

5

Unit 3: Ar

Lesson 1

A car

6

Lesson 2

Where is the car?

7

Unit 4: Bl

Lesson 1

Black or blue

8

Lesson 2

I havea black blouse.

9

Unit 5: Br

Lesson 1

Brown bread

10

Lesson 2

I have bread for breakfast

11

Revision A

1. Listen and repeat

2. Read and match

12

3. Read and complete the sentences

4. Listen and read

13

Unit 6: Ch

Lesson 1

Chips

14

Lesson 2

Who likes chicken?

15

Unit 7: Cl

Lesson 1

Clean

16

Lesson 2

I am winding the clock

17

Unit 8: Dr

Lesson 1

A dress

18

Lesson 2

Little drops of water

19

Unit 9: Ea

Lesson 1

Read

20

Lesson 2

Read to me, please.

21

Unit 10: Ee

Lesson 1

The teeth and the feet

22

Lesson 2

Clean our teeth and wash our feet

23

Revision B

1. Listen and repeat

2. Read and match

24

3. Read and complete the sentences

4. Listen and read

25

Unit 11: Fl

Lesson 1

A flower

26

Lesson 2

The little birds fly away

27

Unit 12: Gr

Lesson 1

Grapes

28

Lesson 2

Green grass

29

Unit 13: Ng

Lesson 1

Swing and sing

30

Lesson 2

Swing, sing, ring

31

Unit 14: Oo

Lesson 1

A cook

32

Lesson 2

Look at the cook

33

Review

Review.

34

Review.

35

Test

Test 1 ( Kiểm tra cuối kì 1 )

36

II. Học kì 2

Tiết

Đơn vị bài học

Nội dung bài học

Ghi chú

37

Unit 15: Ou

Lesson 1

A house

38

Lesson 2

I live in a house

39

Revision C

1. Listen and repeat

2. Read and match

40

3. Read and complete the sentences

4. Listen and read

41

Unit 16: Ow

Lesson 1

Flowers

42

Lesson 2

I go to town

43

Unit 17: Oy

Lesson 1

The boy

44

Lesson 2

The boy has lots of toys

45

Unit 18: Pl

Lesson 1

A plane

46

Lesson 2

The plane is flying

47

Unit 19: Pr

Lesson 1

The princess

48

Lesson 2

Pretty Princess Anny

49

Unit 20: Sk

Lesson 1

Skip

50

Lesson 2

Ski, skate and skip

51

Revision D

1. Listen and repeat

2. Read and match

52

3. Read and complete the sentences

4. Listen and read

53

Unit 21: St

Lesson 1

A star

54

Lesson 2

Stand up,please

55

Unit 22: Sw

Lesson 1

A swan

56

Lesson 2

The swans are swimming

57

Unit 23: Th

Lesson 1

Mother and father

58

Lesson 2

This is my mother

59

Unit 24: Tr

Lesson 1

A train again

60

Lesson 2

I like to drive a tractor

61

Unit 25: Wh

Lesson 1

A whale

62

Lesson 2

What is that?

63

Revision E

1. Listen and repeat

2. Read and match

64

3. Read and complete the sentences

4. Listen and read

65

Review

Review

66

Review

67

Test

Test 2 ( Kiểm tra cuối kì 2 )

68

69

Tổng kết năm học

Trên đây là PPCT tiếng Anh ABC English lớp 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 742
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng Anh 2 Xem thêm