Phân phối chương trình dạy học lớp 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
1
Ph©n phèi ch¬ng tr×nh líp 2
TuÇn
Ph©n m«n
Tªn bµi
Häc 1 (18 tuÇn): 162 tiÕt
1
TËp ®äc(T§)
chuyÖn(KC)
ChÝnh t¶(CT)
TËp ®äc(T§)
LuyÖn c©u
(LTVC)
TËp viÕt (TV)
ChÝnh t¶(CT)
TËp lµm v¨n
(TLV)
c«ng mµi s¸t ngµy nªn kim
c«ng mµi s¸t ngµy nªn kim
TËp chÐp: c«ng mµi s¸t ngµy nªn kim
thuËt
c©u
Ch÷ hoa A
Nghe viÕt : Ngµy h«m qua ®©u råi
giíi thiÖu c©u bµi.
2
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
PhÇn thëng
PhÇn thëng
TËp chÐp: PhÇn thëng
Lµm viÖc thËt vui
ng÷ häc tËp dÊu chÊm hái
Ch÷ hoa ¡ ¢
Nghe viÕt:Lµm viÖc thËt vui
Chµo hái : giíi thiÖu
3
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
B¹n cña Nai Nhá
B¹n cña Nai Nhá
TËp chÐp: B¹n cña Nai Nhá
Gäi b¹n
chØ vËt:C©u kiÓu Ai g×?
Ch÷ hoa B
Nghe viÕt : Gäi b¹n
- S¾p xÕp c©u trong bµi . LËp danh s¸ch häc sinh
4
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
BÝm tãc ®u«i sam
BÝm tãc ®u«i sam
TËp chÐp:BÝm tãc ®u«i sam
Trªn chiÕc
chØ vËt. ng÷ ngµy th¸ng n¨m
Ch÷ hoa: C
Nge viÕt : Trªn chiÕc
C¶m ¬n xin lçi
5
KC
CT
LT&C
ChiÕc bót mùc
ChiÕc bót mùc
TËp chÐp:ChiÕc bót c
Môc lôc s¸ch
Tªn riªng c©u kiÓu Ai g×?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
2
TV
CT
TLV
Ch÷ hoa: D
Nghe viÕt: C¸i trèng trêng em
Tr¶ lêi c©u hái . §Æt tªn cho bµi. LuyÖn tËp môc lôc s¸ch
6
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
MÈu giÊy vôn
MÈu giÊy vôn
TËp chÐp:MÈu giÊy vôn
Ng«i trêng míi
C©u kiÓu Ai g×?
Ch÷ hoa: §
Nghe viÕt : Ng«i trêng míi
Kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh
7
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
Ngêi thÇy
Ngêi thÇy
TËp chÐp:Ngêi thÇy
Thêi kho¸ biÓu
ng÷ m«n häc. chØ ho¹t ®éng
Ch÷ hoa: E £
Nghe viÕt : gi¸o líp em
ng¾n theo tranh
8
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
Ngêi hiÒn
Ngêi hiÒn
TËp chÐp:Ngêi hiÒn
Bµn tay dÞu dµng
chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. DÊu phÈy
Ch÷ hoa: G
Nghe viÕt : Bµn tay dÞu dµng
Mêi, nhê , yªu cÇu ®Ò nghÞ. ng¾n theo tranh
9
¤n tËp kiÓm tra
gi÷a häc 1
-§äc thªm c¸c bµi tËp ®äc trong SGK: Ngµy h«m qua ®©u
råi?(TuÇn1), MÝt lµm th¬(T 2;4),Danh s¸ch häc sinhtæ 1, líp
2A(T3), C¸i trèng trêng em(T5), Mua kÝnh((T6), gi¸o líp
em(T7), §æi giµy(T8);KT ®äc thµnh tiÕng; ¤n tËp
chuyÖn, ChÝnh t¶, LuyÖn c©u,TËp lµm v¨n(c¸c tiÕt
1;2;3;4;5;6;7)
- KiÓm tra ®äc (§äc hiÓu, LuyÖn tõ c©u)
- KiÓm tra viÕt (ChÝnh t¶,TËp lµm v¨n).
10
KC
CT
LT&C
TV
CT
S¸ng kiÕn cña
S¸ng kiÕn cña
TËp chÐp: Ngµy
Bu thiÕp
ng÷ nghÒ nghiÖp
Ch÷ hoa: H
Nghe viÕt: ¤ng ch¸u
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
3
TLV
ngêi th©n
11
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
ch¸u
ch¸u
TËp chÐp:Bµ ch¸u
C©y xoµi cña «ng em
ng÷ ®å dïng c«ng viÖc trong nhµ
Ch÷ hoa L
Nghe viÕt: C©y xoµi cña «ng em
Chia buån, an ñi
12
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
tÝch c©y s÷a
tÝch c©y s÷a
Nghe viÕt:Sù tÝch c©y s÷a
ng÷ t×nh c¶m. DÊu phÈy
Ch÷ hoa: K
TËp chÐp :MÑ
Gäi ®iÖn
13
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
B«ng hoa niÒm vui
B«ng hoa niÒm vui
TËp chÐp :B«ng hoa niÒm vui
Quµ cña
ng÷ c«ng viÖc gia ®×nh. C©u kiÓu Ai lµm g×?
Ch÷ hoa L
Nghe viÕt: Quµ cña
gia ®×nh
14
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
C©u chuyÖn ®òa
C©u chuyÖn ®òa
Nghe viÕt:C©u chuyÖn ®òa
Nh¾n tin
ng÷ t×nh c¶m gia ®×nh.C©u kiÓu Ai lµm g×?
Ch÷ hoa: M
TËp chÐp:TiÕng vâng kªu
Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái. ViÕt nh¾n tin
KC
CT
LT&C
TV
CT
TLV
Hai anh em
Hai anh em
TËp chÐp: Hai anh em
Hoa
chØ ®Æc ®iÓm.C©u kiÓu Ai thÕ nµo?
Ch÷ hoa:N
Nghe viÕt : Hoa
Chia vui. anh chÞ em
Con chã nhµ hµng xãm

Nội dung chương trình học lớp 2

Phân phối chương trình dạy học lớp 2 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Ngoài Phân phối chương trình dạy học lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Phân phối chương trình dạy học lớp 2 các môn:

Đánh giá bài viết
1 1.221
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Thể dục 2

Xem thêm