Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 5 sách Let's learn English book 3

1 107

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 5 sách Let's Learn English book 3 gồm chi tiết nội dung của từng tiết học xuyên suốt 35 tuần học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn giáo án và giảng dạy môn tiếng Anh 5 theo tuần, theo từng tiết học hiệu quả. 

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/ tuần = 70 tiết

Học kì 1: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết

Học kì 2: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết

Học kì I

Tuần

Tiết

Nội dung

Ghi chú

1

1

Review

 

2

Lesson 1: Section A: 1. Look, listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

Theme 1

You and me

 

Unit 1:

New friends, New places

2

3

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Let’s play.

4

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

3

5

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

6

Lesson 1: Section A: 1. Look, listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

 

Unit 2:

The Date of Birth

4

7

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Let’s play.

8

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

5

9

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s complete; 6. Let’s play; 7. Summary.

10

Hoạt động ngoại khóa

 

6

11

Lesson 1: Section A: 1. Look, listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

 

 

Unit 3:

Jobs

12

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Read aloud.

7

13

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

14

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

8

15

Language focus

 

16

Self – check one

 

9

17

Correct the test

 

18

Lesson 1: Section A: 1. Look, listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

Theme 2

My school

Unit 4:

School Activities

10

19

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Let’s play.

20

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

11

21

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

22

Lesson 1: Section A: 1. Look, listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

 

 

Unit 5:

Sports and Games

12

23

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Let’s play.

24

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

13

25

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

26

Hoạt động ngoại khóa

 

14

27

Lesson 1: Section A: 1. Look,listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

 

 

Unit 6:

The School Festival

 

28

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Read aloud.

15

29

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

30

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

16

31

Language focus

 

32

Self – check two

 

17

33

Review

 

34

Review

 

18

35

Test for the first term

 

36

Correct the test

 

Học kì II

19

37

Lesson 1: Section A: 1. Look,listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

Theme 3

My family

Unit 7:

My Health

38

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Let’s play.

20

39

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

40

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

21

41

Lesson 1: Section A: 1. Look,listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

 

Unit 8:

Family Weekend Activities

42

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Read aloud.

22

43

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

44

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

23

45

Hoạt động ngoại khóa

 

46

Lesson 1: Section A: 1. Look,listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

 

 

Unit 9:

Activities for Next Sunday

24

47

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Let’s play.

48

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

25

49

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

50

Language focus

 

26

51

Self – check three

 

52

Correct the test

 

27

53

Lesson 1: Section A: 1. Look,listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

Theme 4

The world around us

 

Unit 10:

Seasons and Weather

54

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Let’s play.

28

55

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

56

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

29

57

Lesson 1: Section A: 1. Look,listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

 

Unit 11: Places of Interest

58

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Let’s play.

30

59

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

60

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

31

61

Hoạt động ngoại khóa

 

62

Lesson 1: Section A: 1. Look,listen and repeat; 2. Look and say; 3. Let’s talk.

 

 

Unit 12:

Directions and Road Signs

32

63

Lesson 2: Section A: 4. Listen and number; 5. Say it right; 6. Let’s write; 7. Let’s play.

64

Lesson 3: Section B: 1. Listen and repeat; 2. Let’s talk; 3. Listen and check.

33

65

Lesson 4: Section B: 4. Read and answer; 5. Let’s write; 6. Let’s play; 7. Summary.

66

Language focus

 

34

67

Self – check four

 

68

Review

 

35

69

Review

 

70

Test for the second term

 

Trên đây là PPCT Tiếng Anh lớp 5 sách Let's Learn English. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 5 cả năm, Đề thi học kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Luyện viết Tiếng Anh 5, Trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 107
Giáo án điện tử Tiếng anh 5 Xem thêm