Rèn luyện kĩ năng giải một số dạng bài tập Hóa học 9 thường gặp

VnDoc. com - phí
1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


- - 
Long Điền B, ngày 22 tháng 11 năm 2016.
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN
I- 
- Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong. Nam, nữ: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 24/06/1978.
- Nơi thường trú: Ấp Thị 2, Thị Trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang.
- Đơn vị công tác: Trường THCS Long Điền B.
- Chức vụ hiện nay: Giáo viên.
- Lĩnh vực công tác: Giáo viên dạy Hóa lớp 8, 9.
II- Tên : n luyện kĩ năng giải một số dạng bài tập Hóa học 9 thường gặp.
III- môn Hóa học.
IV- 
1. .
Khi học môn hoá học, các em học sinh lớp 9 thường viết phương trình hoá học bị
sai, nếu viết được phương trình thì cân bằng sai, do các em quên cách cân bằng phương
trình ở lớp 8 hoặc phương trình thiếu điều kiện, nhiều em không giải được những bài toán
cơ bản, chỉ tính được số mol, một vài em cảm thấy môn hóa học rất khó.
Để nâng cao chất lượng dạy học môn hóa, nhằm giúp học sinh chủ động hơn trong
việc tự học bài nhà nên việc kiểm tra đánh giá học sinh cần sự lòng ghép của bài tập
tự luận trắc nghiệm khách quan, học sinh giải bài tập thường bị lúng ng, bế tắc trong
việc tìm lời giải, nguyên nhân các em chưa hiểu được cách giải phương pháp giải
hợp lí. Vai trò giáo viên trực tiếp giảng dạy phải rèn luyn kĩ năng giải một số dạng bài
tập Hóa học 9 ngay từ bây giờ.
2. .
Các dạng bài tập hóa học rất phong phú đa dạng nên học sinh cảm thấy khó
hiểu. Do đó giáo viên cần phải y dựng, phân loại bài tập hóa dành thời gian hướng
dẫn giải bài tập sao cho hợp nhất. Thời gian dạy kiến thức mới trong một tiết học chiếm
rất nhiều nên thời gian hướng dẫn giải bài tập trên lớp không được nhiều. Việc hướng dẫn
VnDoc. com - phí
2
học sinh giải bài tập bằng phương pháp đơn giản, nhanh là mục tiêu mà đề đang thực hiện.
Thường xuyên luyện tập giải bài tập hóa giúp các em năng giải bài tập nhanh gọn,
chính xác, cảm thấy môn học trở nên thiết thực hơn, yêu thích bộ môn hóa hơn. Để thực
hiện vấn đề trên tôi mạnh dạn thực hiện đề tài“Rèn luyện năng giải một số dạng bài tập
Hóa học 9 thường gặp”.
3. .
3.1. 
- Đầu năm học nhận được phân công giảng dạy môn Hóa khối 9, tôi tiến hành theo dõi
phân loại đối tượng học sinh. Chọn lớp thử nghiệm đề tài và lớp đối chứng để so sánh, đối
chiếu, rút kinh nghiệm. Triển khai thực hiện đề tài “Rèn luyện năng giải một số dạng
bài tập Hóa học 9 thường gặp”.
3.2. 
- Năm học 2014-2015 tôi đã triển khai đề tài cho đến ngày nay.
3.3. B.

a. §èi víi gi¸o viªn.
- Nghiªn cøu, ph©n lo¹i c¸c d¹ng bµi tËp cho phï hîp víi tõng ®èi t-îng häc sinh tõng
nội dung chuẩn kiÕn thøc, kĩ năng.
- Nghiên cứu các phương pháp giải bài tập hóa học sáng tạo tiết kiệm thời gian, cách
giải nhanh cho kết quả chính xác nhất, khuyến khích các em nêu thắc mắc khi giải bài tập
hóa học.
- Thùc hiÖn gi¶ng d¹y theo ph-¬ng ph¸p tích cực, dạy học phân hóa đối tượng học sinh, tích
cực thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá, dông tèi ®a ®å dïng dạy học ®Ó häc sinh n¾m
v÷ng thuyÕt. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y quan t©m ®Õn tõng ®èi t-îng häc sinh, ®éng vn
khuyÕn khÝch c¸c em häc tËp.
b. §èi víi häc sinh.
- Nắm vững kiến thức cũ, học thuộc một số công thức tính toán: tính số mol, tính khối
lượng, tính nồng độ…nắm vững nội dung định luật bảo toàn khối lượng.
- Tích cực häc tập, tham khảo sách bài tập, nghiên cứu bài tập trên mạng internet vµ lµm bµi
tËp theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.

VnDoc. com - phí
3
- Để rèn luyện cho học sinh năng giải bài tập hóa học, giáo viên phải đưa ra những bước
giải chung, hướng dẫn các em giải một số bài. Sau đó chỉ giải đáp những thắc mắc khi các
em gặp khó khăn bước giải nào đó. Cuối mỗi tiết học giáo viên phải dành thời gian phù
hợp để hướng dẫn học sinh giải bài tập.
- à:
+ Viết và cân bằng phương trình hóa học.
Khi soạn giáo án giáo viên lưu ý củng cố lại cách cân bằng phương trình hóa học.
 1: Tiết 3: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.
Na
2
O + H
2
O 2NaOH ( ớng dẫn cân bằng dựa vào nguyên tố oxi hoặc
nguyên tố hiđro, đặt hệ số 2 trước NaOH ).
Fe
2
O
3
+ 3H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
O ( Hướng dẫn cân bằng: trước sau
phản ứng đều có nhóm nguyên tử =SO
4
giống nhau, ưu tiên cân bằng nhóm =SO
4
trước, đặt
hệ số 3 trước H
2
SO
4
, sau đó cân bằng số nguyên tử hiđro, đặt hệ số 3 trước H
2
O).
 2: Tiết 28: Bài NHÔM
4Al + 3O
2

o
t
2Al
2
O
3
( Hướng dẫn cân bằng dựa vào đơn chất oxi: làm
chẵn số nguyên tử oxi 2 vế, đặt hệ s3 trước O
2
, đặt hệ số 2 trước Al
2
O
3
, cân bằng số
nguyên tử Al, đặt hệ số 4 trước Al ).
2Al + 3Cl
2

o
t
2AlCl
3
( Hướng dẫn cân bằng dựa vào đơn chất clo: làm chẵn
số nguyên tử clo 2 vế, đặt hệ số 3 trước Cl
2
, đặt hệ số 2 trước AlCl
3
, cân bằng số nguyên
tử Al, đặt hệ số 2 trước Al ).
+ Củng cố cách lập nhanh công thức hóa học khi viết phương trình hóa học.
+ Phân loại bài tập hóa học và lập hướng giải cho từng dạng toán.
+ Tính số mol các chất dựa theo phương trình hóa học ( sử dụng quy tắc tam xuất, so sánh
số mol).
+ Sử dụng một số công thức tính toán cơ bản.
.
- Dựa vào khối lượng chất.
M
m
n
 m: khối lượng chất (g)
M: khối lượng mol (g)
- Dựa vào thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc)

SKKN: Rèn luyện kĩ năng giải một số dạng bài tập Hóa 9

Rèn luyện kĩ năng giải một số dạng bài tập Hóa học 9 thường gặp là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học tốt môn Hóa học lớp 9. Mời các bạn tải về để tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm lớp 9: Rèn luyện kĩ năng giải một số dạng bài Hóa học 9 thường gặp, mời các bạn tham khảo thêm các sáng kiến kinh nghiệm THCS khác.

Đánh giá bài viết
1 1.340
Sắp xếp theo

    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 9

    Xem thêm