Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 để ôn tập và tổng hợp kiến thức môn học trong học kỳ mới. Đây sẽ là tài liệu luyện thi hữu ích cho các em học sinh. Sau đây mời các em tham khảo làm bài test online.

 • READING AND WRITING
 • Question 1. Look and read. Choose T (True) or F (False).
 • 1. My brother is nine years old.
  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015
 • 2. Is there a kite? - Yes, there is.
  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015
 • 3. The picture is above the table.
  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015
 • 4. There are four cups.
  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015
 • Question 2. Look at the picture and the letters. Write the words.
 • 1. enfec
  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015
  fence
 • 2. tboarmho
  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015
  bathroom
 • 3. eplan
  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015
  plane
 • 4. brpcaou
  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015
  cupboard
 • Question 3. Read the passage and write Yes or No.
  This is my living room. There are many things in the room. There are three windows and a door. There is a table, six sofas and two chairs. There is a lamp on the table and a TV on the cupboard. There are two pictures, a fan and a clock on the wall.
 • 1. This is the living room.
 • 2. There are two windows.
 • 3. There is a sofa.
 • 4. The lamp is on the table.
 • 5. The fan is above the wall.
 • Question 4. Complete the text.
  Hi. My name is Nga. This is my(1)______________. It is large. The (2)__________ of the house is brown. There is a beautiful (3)_________________ in front of the house. And there is a small (4)________________ in the garden. You can see the (5)________________________ in the house. It is quite big.

  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015
 • 1.
  house
 • 2.
  gate
 • 3.
  garden
 • 4.
  pond
 • 5.
  living room
 • Question 9. Reorder the words.
 • 1. this/ ?/ Who/ is/
  Who is this?
 • 2. is/ ./ This/ house/ my/
  This is my house.
 • 3. the/ ?/ is/ Where/ poster/
  Where is the poster?
 • 4. many/ ?/ there/ fans/ How/ are/
  How many fans are there?
 • 5. a/ ?/have/ Do/ car / you/
  Do you have a car?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 800
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm