Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án - Đề 2

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án - Đề 2 nằm trong bộ đề thi cuối học kì 2 năm học 2019 - 2020 do VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 với các dạng bài thường có trong các đề thi chính thức, là tài liệu luyện thi hay và hữu ích giúp các em ôn luyện hiệu quả.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 online trên VnDoc bao gồm các đề thi của các môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt dưới dạng trực tuyến, qua đó các em học sinh có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Đây là cách học không chỉ gây hứng thú cho các em học sinh mà còn giúp các em ghi nhớ kiến thức dễ dàng nhanh chóng hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 2

Mời các em luyện tập thêm Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án - Đề 3

 • I. Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Write questions and answers:
 • 1. Where/ robot? - It/ behind/ fish tank.
  Where is the robot? - It is behind the fish tank.
 • 2. your sister/ a car? (No)
  Does your sister have a car? - No, she doesn’t.
 • 3. Linda/ a little doll? (Yes)
  Does Linda have a little doll? - Yes, she does.
 • 4. Where/ TV? - It/ in front of/ bookshelf.
  Where is the TV? - It is in front of the bookshelf.
 • III. Choose the best answer:
 • 1. She likes _______.
 • 2. Nam has _____ and three parrots.
 • 3. Do they ____ two parrots? - Yes, they do
 • 4. ______ books are there? - Nine
 • 5. _____ a cat under the chair?
 • 6. There are _____ in the dining room
 • 7. Does Phong have a car? - No, he _______
 • 8. The pictures are _______ the wall.
 • IV. Read the passage and answer the question:

  I am Tony. I am nine years old. This is my house. It’s small but beautiful. This is the living room. There is a TV, a sofa and four chairs in the living room. This is the kitchen. There are a cupboard and a desk in the kitchen. That is my bedroom. There are three pictures on the wall. There is a bed too. There are two balls under the bed. Oh, there is also a cat. It’s on the bed. I love my house very much.

 • 1. How is Tony’s house?
  It’s small but beautiful.
 • 2. Are there any tables in the living room?
  No, there aren’t.
 • 3. Are there any cupboard in the kitchen?
  Yes, there are.
 • 4. How many picture are there on the wall in his bedroom?
  There are three pictures on the wall.
 • 5. How many balls are there under the bed?
  There are two balls under the bed.
 • V. Reorder the letter:
  0. etp => pet
 • 1. ynma => m_____
  many
 • 2. cltru => t_____
  truck
 • 3. nfitrfeed => d____
  different
 • 4. rplaymoo => p___
  playroom
 • 5. ihsp => s______
  ship
 • VI. Find the mistakes in the following sentences:
 • 1.
  Look! Phong and (A) James are playing (B) chess in a (C) living room.
  Sửa "a" thành "the"
 • 2.
  Where are (A) your book (B)? - It’s in (C) my schoolbag.
  sửa "are" thành "is"
 • 3.
  How many (A) pets are these (B) in your house? -There is only one (C) cat.
  Sửa "these" thành "there"
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 554
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm