Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 6 có đáp án

Violympic Toán lớp 6 - Mời các bạn học sinh lớp 6 tiếp tục tranh tài với vòng thi 16 (bắt đầu mở từ ngày 11/03/2016) của Cuộc thi giải Toán qua mạng với bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng kiến thức đã học cùng kĩ năng giải Toán nhanh nhạy của mình để chinh phục vòng thi mới nhất này nhé!

 • Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
  Câu 1.1:
  Kết quả của phép tính: I(-105) + (-15)I + I(-111) - (-31)I là ...........
  200
 • Câu 1.2:
  Số thứ 9 của dãy số: -103; -94; -85; -76; ...... có giá trị là: .........
  -31
 • Câu 1.3:
  Kết quả của phép tính: 8273 + (-111) + 227 + (-389) là .........
  8000
 • Câu 1.4:
  Tìm số nguyên x, biết x thỏa mãn: 2x + (-12) = -I-58I
  Trả lời: x =.......
  -23
 • Câu 1.5:
  Cho đoạnt hẳng AB dài 18cm. C là điểm nằm giữa A và B. Gọi M là trung điểm Ac và N là trung điểm của CB. Độ dài đoạn MN là .......... cm.
  9
 • Câu 1.6:
  Cho 3 điểm M, N, P thẳng hàng và điểm N nằm giữa hai điểm M, P. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP. Biết MN = 5cm. NP = 9cm. Khi đó độ dài đoạn EF là ......... cm.
  7
 • Câu 1.7:
  Trên tia Ot vẽ đoạn thẳng OA = 4cm, OB = 3OA, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = 2OB. Khi đó tổng độ dài: AB + BC + CA là .......... cm.
  72
 • Câu 1.8:
  Cho a là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 7, biết rằng sau khi xóa đi chữ số 7 thì a giảm đi 484 đơn vị. Vậy a = ............
  537
 • Câu 1.9:
  Cho đoạn thẳng AB và một điểm M nằm ngoài đường thẳng AB. Gọi C là một điểm thuộc tia AB và nằm giữa A, B. Biết số đo góc AMB = 90o, góc BMC = 30o.
  Số đó góc AMC = ..........o.
  60
 • Câu 1.10:
  Biết A = 62xy427 chia hết cho 99. Khi đó x + y = ..........
  6
 • Bài 2: Đi tìm kho báu
  Câu 2.1:
  Tìm số nguyên x, biết: 9 - (27 - x) = -I-27I - 15
  Trả lời: x = .........
  -24
 • Câu 2.2:
  Tìm số nguyên x thỏa mãn: x + (-53) = I-100I - (-37)
  Trả lời: x = ...........
  190
 • Câu 2.3:
  Số cặp số nguyên x, y thỏa mãn: 5/x - y/3 = 1/6 là: .........
  8
 • Câu 2.4:
  Cho các tia OB, OC thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA. Gọi M là tia phân giác của góc BOC. Biết góc AOB = 100o, góc AOC = 60o.
  Số đo góc AOM = ...........o.
  80
 • Câu 2.5:
  Cho a là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0. Biết rằng a nhân với 5/12 và 10/21 ta được kết quả đều là các số tự nhiên. Vậy số tự nhiên a là ...........
  84
 • Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ
  Câu 3.1:
  Giá trị của biểu thức: A = 125.(-24) + 24.225 + 26.(-125) - 125.(-36) là ............
  3650
 • Câu 3.2:
  Giá trị của biểu thức A = (-15).x + (-7).y, biết x = -4; y = -5 là ..........
  95
 • Câu 3.3:
  Số số nguyên x thỏa mãn: (x + 4) chia hết cho (x + 1) là: ............
  4
 • Câu 3.4:
  Giá trị nguyên của biểu thức: A = 4x - 5y, biết x = -8; y = -5 là ............
  -7
 • Câu 3.5:
  Số các giá trị nguyên của n thỏa mãn để biểu thức: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 có giá nguyên là: .............
  4
 • Câu 3.6:
  Biết rằng 2/3 + 1/3 : x = -1. Khi đó giá trị x = ............
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
  -0,2
 • Câu 3.7:
  Số cặp số nguyên x, y thỏa mãn điều kiện: 3/x + y/3 = 5/6 là ......... cặp.
  6
 • Câu 3.8:
  Cho A là số tự nhiên, biết A chia hết cho 5, chia hết cho 49 và A có 10 ước nguyên dương. Vậy số tự nhiên A là: ................
  12005
 • Câu 3.9:
  Cạnh của một hình vuông tăng 20% thì diện tích của nó sẽ tăng ..........%.
  44
 • Câu 3.10:
  Cho hình chữ nhật ABCD, cạnh AB tăng 36m, cạnh BC giảm 16%. Biết rằng diện tích mới lớn hơn diện tích cũ là 5%.
  Độ dài cạnh AB sau khi tăng là ........ m.
  180
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
282 12.498
Sắp xếp theo

  Đề thi Violympic lớp 6

  Xem thêm