Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2016 - 2017

Đề thi  giải Toán qua mạng cấp huyện lớp 6

Mời các bạn cùng làm Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 16 năm học 2016 - 2017 vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc nhằm kiểm tra và đánh giá năng lực của bản thân với những kiến thức đã học được trên lớp. 

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017

 • Bài 1: Mười hai con giáp

  Câu 1: Tập hợp các ước là số chẵn lớn hơn 5 của 100 có ... phần tử. 

  4
 • Câu 2:
  Cho các tia 0B, OC thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA. Gọi OD là tia phân giác của ∠BOC. Biết ∠AOB = 120o, ∠AOC = 70o. Số đo ∠AOD =...o
  95
 • Câu 3:
  Tính 43 + 44 + 45 + 46 + 47 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 50 =...
  100
 • Câu 4:
  Trong một buổi giao lưu văn nghệ, số học sinh nữ chiếm 2/5, trong đó 3/8 số nữ là học sinh lớp 6. Trong số học sinh nam dự buổi giao lưu văn nghê, 2/9 là học sinh lớp 6. Biết số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ trong khoảng từ 130 đến 200. Tổng số học sinh nam và số học sinh nữ lớp 6 là... học sinh.
  51
 • Câu 5:
  Một số tự nhiên A được viết bằng 2017 chữ số 7. Cộng thêm a đơn vị vào số A ta được một số chia hết cho 35. Giá trị nhỏ nhất của a bằng ...
  28
 • Câu 6:
  Biết rằng Ia + 7I2017 + Ib - 3I2016 = 0. Khi đó a - b =...
  -10
 • Câu 7:
  Số tự nhiên nhỏ nhất có 20 ước nguyên dương là số...
  240
 • Câu 8:
  Tìm x thỏa mãn 9 - (27 - 2x) = -I-27I - 15. Vậy x =...
  -12
 • Câu 9:
  Tập hợp các số nguyên n để n/n + 3 có giá trị là số nguyên là S = {....}. Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";".
  -6; -4; -2; 0 -6;-4;-2;0
 • Câu 10:
  Hai xe oto đi từ hai địa điểm A và B về phía nhau, xe thứ nhất khởi hành từ A lúc 7 giờ, xe thứ hai khởi hành từ B lúc 7h 10 phút. Biết rằng xe thứ nhất đi hết quãng đường AB trong 2 giờ và xe thứ hai đi hết quãng đường AB trong 3 giờ, Vậy thời gian 2 xe đi để gặp nhau là... phút.
  66
 • Bài 2: Vượt chướng ngại vật

  Câu 1: Kết quả của phép tính I-1010I + I-1001I + I-6I là ... 

  2017
 • Câu 2:
  Kết quả phép tính I(-105) + (-15)I + I(-111) - (-31)I là...
  200
 • Câu 3:
  Biết x thỏa mãn I-5I - 3x = (-52). Khi đó giá trị của x là:...
  10
 • Câu 4:
  Với a = -3, giá trị của biểu thức a.32 + (-52).I-32I là...
  -252
 • Câu 5:
  Tìm số nguyên x thỏa mãn: x + (-13) = I-102I - (-37). Vậy x =...
  150
 • Câu 6:
  Tìm số nguyên âm a, biết Ia2 + 52I = (-43) + I-93I. Vậy a =...
  -5
 • Câu 7:
  Tính I15 + 43 - I35 + 73I + I-50I =..
  0
 • Câu 8:
  Giá trị cùa phân số A = 72/ 2 - n khi n = -5 là...
  7
 • Câu 9:
  Cho a là số tự nhiên viết bởi 2017 chữ số 4. Số dư của phép tính a chia cho 15 là:...
  4
 • Câu 10:
  Năm 1990 tuổi bố Nam đúng bằng tổng các chữ số của năm sinh. Hỏi hiện nay (năm 2017) bố Nam bao nhiêu tuổi?
  50
 • Bài 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

  Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16
  Trả lời:
  1 <...<...<...<...<......<......<......<...

  9 < 1 < 2 < 10 < 5 < 4 < 7 < 8 < 3 < 6 9<1<2<10<5<4<7<8<3<6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 1.517
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 6 Xem thêm