Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 18 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 8 vòng 18

Mời các em học sinh lớp 8 tiếp tục thử sức với vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán qua mạng năm 2015 - 2016 qua bài test Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 18 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng kiến thức của bạn để hoàn thành bài test trong nhanh nhất và chính xác nhất nhé!

 • Bài 1: Cóc vàng tài ba
  Câu 1:
  Biết 2x - 1 = 3. Vây 4x4 + 7 = .........
 • Câu 2:
  Hai tam giác ABC và MNP đồng dạng với nhau theo tỉ số 1/2. Nếu chu vi tam giác MNP là 10cm thì chu vi tam giác ABC là: ........
 • Câu 3:
  Nghiệm của phương trình: Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 18là x = ........
 • Câu 4:
  Biết a < b. Chọn khẳng định không đúng dưới đây.
 • Câu 5:
  Biết: Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 18
  Vậy M = ............
 • Câu 6:
  Tam giác ABC cân tại A có góc ở đỉnh bằng 50o. Kẻ BH vuông góc với AH (H thuộc AC). Khi đó số đo góc CBH = ........
 • Câu 7:
  Một đa giác đều có tổng các góc trong là 1440o. Số cạnh của đa giác này là:
 • Câu 8:
  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây:
 • Câu 9:
  Biết a2 + b2 + c2 + 14 = 2a + 4b + 6c. Vậy a + b + c = .......
 • Câu 10:
  Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AB = AD. Khẳng định nào dưới đây không đúng?
 • Bài 2: Đi tìm kho báu
  Câu 1:
  Giá trị của biểu thức A = x4 + 4x2 + 5 với những giá trị x thỏa mãn IxI = 2 là: ........
  37
 • Câu 2:
  Cho đa thức P(x) = x7 + 3x5y4 - y6 + 5y6
  Bậc của đa thức P(x) là: ........
  9
 • Câu 3:
  Số nghiệm của phương trình x2 + 2x + 5 là ..........
  0
 • Câu 4:
  Cho tam giác ABC vuông tại A. AB = AC = 5√2cm. Độ dài đường cao AH là: ......... cm.
  5
 • Câu 5:
  Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Điểm M thuộc trung trực của AB sao cho MA = 5cm. Gọi I là trung điểm của AB. Vậy MI = ........ cm.
  4
 • Bài 3: Hãy điền giá trị thích hợp vào chỗ chấm
  Câu 1:
  Số nghiệm nguyên của phương trình (x2 - 3)(2x + 8) = 0 là: .......
  1
 • Câu 2:
  Tứ giác ABCD có Â = 2 góc D, góc B = 90o, góc C = 150o. Vậy góc D = .......o.
  40
 • Câu 3:
  Tam giá ABC có AD là phân giác góc A (D thuộc BC)
  Biết AB = 2cm, AC = 4cm. Vậy DC/DB = .........
  2
 • Câu 4:
  Số nghiệm của phương trình 2x3 + 3x = 0 là: .........
  1
 • Câu 5:
  Biết 85 + 211 = k.211. Vậy k = .........
  17
 • Câu 6:
  Tập hợp các số nguyên của x để  Đề thi violympic toán lớp 8 vòng 18 đạt giá trị nguyên là {........}
  Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  -1; 0
 • Câu 7:
  Với x, y, z, t là các biến. Cho các biểu thức sau: 10; x2 - y; 5xy3; -1/2 xyz; x2 - 3; xy/t.
  Số đơn thức là: ............
  3
 • Câu 8:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức B = 9/(x2 + 3) là: ..........
  3
 • Câu 9:
  Giá trị lớn nhất của biểu thức M = 4x2/(x4 + 1) là: .............
  2
 • Câu 10:
  Biết x + y = 2. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 3x2 + y2 là: .........
  3
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
48 3.742
Sắp xếp theo

Đề thi Violympic lớp 8

Xem thêm