Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 4 

Mời các em học sinh tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2014 - 2015 trên trang VnDoc.com để làm quen và thử sức với Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng. Bài test sẽ giúp các em củng cố cũng như rèn luyện khả năng đọc hiểu tiếng Anh cũng như kĩ năng giải Toán. Chúc các em học tốt! 

 • Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number
  Question 1:
  The average of 3, 4 and 8 is ..............
  5
 • Question 2:
  Subtract: 5200 - 2200 = .............
  3000
 • Question 3:
  Calculate: 3 x 3 + 8 : 4 =
  11
 • Question 4:
  If 35 + x = 92 then x = ...........
  57
 • Question 5:
  If a = 5 then a + 12 + 15 = ............
  32
 • Question 6:
  Ed earns 20 dollars/hours. He will earn ........... dollars in 8 hours.
  160
 • Question 7:
  How many minutes are there in a day (24 hours)? There are ........... minutes.
  1440
 • Question 8:
  If A is divisible by 4, then the remainder of A : 2 is ..........
  0
 • Question 9:
  It rained five days in June. How many days did it not rain in this month? The result is ........ days.
  25
 • Question 10:
  If x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 10 then x = ..........
  1
 • Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.
  Question 1: 
  Which is the greatest 3 - digit number?
 • Question 2:
  Which number is divisible by 15?
  From 1 to 10, how many numbers are odd?
 • Question 3:
  If 14 + x = 122 then x = .......
 • Question 4:
  Which is the number divisible by 2, 3, 5?
 • Question 5:
  What is the value of the digit 8 in the number 58010?
 • Question 6:
  The smallest 2-digit number is ........
 • Question 7:
  If A is six more than one hundred then A = ........
 • Question 8:
  Which number is divisible by 15?
 • Question 9:
  If A is an even number, which of the following must be true?
 • Question 10:
  Which of the following can be the addition of four consecutive numbers?
 • Exam number 3:
  Question 1:
  If m = 5 and n = 3 then m x n = .......
  15
 • Question 2:
  If the sum of 255 and K is divisible by 4 then the least value of K is ..........
  1
 • Question 3:
  The difference of the greatest 5-digit number and the least 4-digit number is .........
  98999
 • Question 4:
  Compare: A = 1 + 2 + 3 + ..... + 10 and B = 11 + 10 + 9 + .... + 2
  Answer: A ........ B
  <
 • Question 5:
  Compare: 72 + 23 ..... 23 + 71
  >
 • Question 6:
  If a = 8 then a + 20 = .........
  28
 • Question 7:
  If (x : 10) + 37 = 50 then x is .......
  130
 • Question 8:
  If x + 25 = 100 + 75 then x = ........
  150
 • Question 9:
  Fill in the blank with the suitable number: 23 + 54 = 54 + ......
  23
 • Question 10:
  Compare: 3 + 4 + 5 + 6 ...... 20
  <
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 691
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm