Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 6 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 4

Mời các em học sinh lớp 4 tham khảo bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng 6 năm 2014 - 2015 trên trang VnDoc.com để làm quen và thử tài với Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng. Thông qua bài test các em sẽ được nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực toán học, đồng thời rèn luyện kĩ năng giải Toán. Chúc các em học tốt!

 • Exam number 1: Fill in the blank
  Question 1: Fill >, <, =:
  12 + 13 + 14 ........ 40
  <
 • Fill in the blank with the suitable number
  Question 2:
  1500 cm = ...... m.
  15
 • Question 3:
  The sum of 115 and 541 is .........
  656
 • Question 4:
  If N = 103 then (N + 22) + N = ............
  228
 • Question 5:
  If a = 12; b = 15 and c = 39 then the average of a, b, c is .........
  22
 • Question 6:
  15 kg + ...... g = 16307 g
  1307
 • Question 7:
  If 25 < A < 28 and A is divisible by 13 then A = .........
  26
 • Question 8:
  The product of 25 and 12 has ....... digits.
  14
 • Question 9:
  Nam spent 25 dollars to buy 3 pens and 5 pencils. If 1 pen costs 5 dollars then 1 pencil costs ........ dollars.
  2
 • Question 10:
  If A + B + C = 17 and A + B - C = 7 then the average of A and B is ..........
  6
 • Exam number 2: Đỉnh núi trí tuệ
  Question 1: 
  If X = 125 then X + 547 = ........
  672
 • Question 2:
  The number 56000 has ....... hundreds.
  560
 • Question 3:
  If A - B = 8 and the average of A and B is 7 then A = ........
  11
 • Question 4:
  If 3 bags cost $450 then the cost of 11 bags is $......
  1650
 • Question 5:
  If G is an even-number and G + 2 < 18 < G + 6 then G = ..........
  14
 • Question 6:
  Which is smaller: 12107 or 11207?
  The smaller number is ..........
  11207
 • Question 7:
  Fill >, <, =
  26 + (45 - 9) ....... 45 + 26 - 9
  =
 • Question 8:
  If 68 + x = 543 then x = .........
  475
 • Question 9:
  Calculate: 420 - (185 - 86) = .......
  321
 • Question 10:
  The average of 60, 62 and 64 is ........
  62
 • Exam number 3: Vượt chướng ngại vật
  Question 1:
  2km and 13m = ......... m.
  2013
 • Question 2:
  1 years has ....... 31-day months.
  7
 • Question 3:
  If X = 12 the the average of X, X + 2 and X + 7 is ...........
  15
 • Question 4:
  If M = 15 then 2013 x (1 x 3 x 5 - M) = ..........
  0
 • Question 5:
  When the sum of X and 15 is divided by 4, the result is 9.
  X = .........
  21
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
34 1.035
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 4 Xem thêm