Bài tập Tiếng Anh lớp 6: Thì Tiếng Anh

Ôn tập thì Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Mã số: 09229. Đã có 1.361 bạn thử.

Grammar Exercise - English Tenses Exercise for Grade 6

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 6 chuyên đề Thì trong Tiếng Anh nằm trong bộ đề ôn thi Tiếng Anh lớp 6 mới nhất trên VnDoc.com. Đề trắc nghiệm gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau liên quan đến các thì trong Tiếng Anh như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn,... VnDoc hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập hè rất hữu ích dành cho các em học sinh lớp 6. 

Một số bài ôn tập khác:

I. Chia động từ trong ngoặc.
1. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.
2. It (be)________ very hot now.
3. Look! She (play) ____________ soccer.
4. Mr and Mrs. Binh (want)__________ a new house.
5. My father (go)___________ to work by bike. Sometimes he (walk)______________.
6. Mr. Hien (go)________________on business to Hanoi every month.
7. I would (like)___________ some iced coffee.
8. She (eat)__________ some fish at the moment.
9. Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)_____________to music.
10. In the autumn, I rarely (go)_____________sailing and (go)__________to school.
II. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh ở thì hiện tại tiếp diễn.
1. He/ swim.
→_________________________
2. Nam/ jog.
→ _________________________
3. Thu and Lan/ play badminton.
→ _________________________
4. They/ play soccer.
→_____________________
5. The children/ play volleyball.
→ ________________________
6. Tan and Ba/ play tennis.
→ ____________________________
7. The boy/ read a book.
→ _______________________________
8. Quang/ write a letter.
→ _______________________
9. Linh/ skip rope.
→ ______________________
10. She/ do aerobics.
→ ____________________________
III. Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn.
1. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.
2. I (not go) ______ to school last Sunday.
3. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.
4. We (think)________ the food was delicious.
5. They (buy) ................ that house last year.
6. That boy (have) ............... some eggs last night.
7. That (be) ______ better than waiting for two hours.
8. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.
9. We both (sleep) ___________ badly that night.
10. Mum (pay) ___________ for my driving lessons.
Bắt đầu ngay
27 1.361