Grammar - Thì hiện tại đơn - Bài luyện tập 2

Grammar - Thì hiện tại đơn - Bài luyện tập 2

Cùng rèn luyện và củng cố kiến thức về thì hiện tại đơn thông qua bài test Grammar - Thì hiện tại đơn - Bài luyện tập 2 trên trang VnDoc.com. Bài test gồm 12 câu hỏi cơ bản về dạng động từ thường ở thì hiện tại đơn sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được cấu trúc của thì này.

 • Chia dạng đúng của các động từ trong ngoặc.
  Ví dụ
  She always (drink) ................... coffee every morning. 
  Đáp án: drinks 

  1. I often ………………….morning exercises. (do)
  do
 • 2. She always ………………..at class. (talk)
  talks
 • 3. They……………….to school by bus every morning. (go)
  go
 • 4. Where…………….you ………………….? (live)
  do you live
 • 5. How…………….she ……………….. to school every day? (go)
  does she go
 • 6. Nam ………………….. ice cream. (like)
  likes
 • 7. I and my mother usually ………………to the market on Sunday. (go)
  go
 • 8. …………….your father ……………..in the farm? (work)
  Does your father work does your father work
 • 9. He…………….…… in Ho Chi Minh City. (not live)
  does not live doesn't live
 • 10. Sometimes, I ……………..….badminton. (play)
  play
 • 11. Every night, we …………………….to bed at 10 p.m. (go)
  go
 • 12. ………………they …………..……..at 6 o’clock? (get up)
  Do they get up do they get up
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 2.523
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm