Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 1

Đề thi tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Mã số: 00081. Thời gian: 45 phút. Đã có 434 bạn thử.

Đề thi tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh lớp 7 có một kì thi đạt nhiều thành tích cao, VnDoc xin giới thiệu bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh. Tất cả các đề đều được VnDoc kì công chọn lọc nên các em học sinh hoàn toàn có thể yên tâm ôn thi. Đề thi tiếng Anh lớp 7 có đáp án nên các em có thể nhận ngay kết quả sau khi làm xong bài thi.

Chúc các em ôn thi tốt!

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 2

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 3

I. Chọn từ đúng và khoanh tròn một trong số A, B, C hoặc D:
1.

What kind  ………………… TV programs do you like?

Chọn câu trả lời đúng
2.

How ………………… time do you spend on your homework?

Chọn câu trả lời đúng
3.

Lan doesn't like pork and ………………… does Hoa.

Chọn câu trả lời đúng
4.

Would you like …………….. a movie?

Chọn câu trả lời đúng
5.

We shouldn't ……………………. a lot of meat.

Chọn câu trả lời đúng
6.

Last week, my family ……………….. to the zoo.

Chọn câu trả lời đúng
7.

………………. is it from your house to your school?   -  About one kilometer.

Chọn câu trả lời đúng
8.

A runny nose, a slight fever, coughing and sneezing are ………….. of common cold.

Chọn câu trả lời đúng
9.

I don’t like fish.        -  I don’t, ……………….

Chọn câu trả lời đúng
10.

Lan sings very ……………. She got good grades.

Chọn câu trả lời đúng
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.
1.

Lan and her family …………………………. (visit) Ha Long Bay last summer.

2.

We should ………………….. (play) video games for a short time.

3.

They ……………………….. (watch) TV at the moment.

4.

I ………………………………… (not/ be) at home last Sunday.

III. Điền vào chỗ trống với so, too, either, neither.
1.

She drink a lot of oranger juice ………………………. does her sister.

2.

They watched TV last night. Their parents did, ………………………

3.

My father isn't working now. My mother isn't ………………………..

4.

Hoa doesn't like fish ……………………. does Nga.

IV. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Last summer, Nga went to Nha Trang with her family. They went there by bus. They arrived in Nha Trang at 8 am. They stayed in a hotel near the 
beach. They visited Tri Nguyen Aquarium and went swimming in the sea. They ate in a restaurant. They took a lot of photos. They came back Hue
three day late.

1. Where did Nga go last summer?
2. How did they go there?
3. Did they go swimming?
4. Did they take any photos?
V. Sắp xếp câu sau thành câu hoàn chỉnh.
1.

You / not / should / late / get up /. /

2.

Be / careful. Video games / be / can / addictive.

3.

I / listening / prefer/ to /music / watching / TV. /to

Bắt đầu ngay
18 434