Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 3

Đề thi tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Theo các em, những yếu tố cần thiết nào giúp chúng mình học giỏi môn tiếng Anh? Có phải đó là thuộc lòng ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc hay không??? Có quá nhiều yếu tố mà chúng ta có thể liệt kê ra. Tuy nhiên, yếu tố tiên đầu tiên và quan trọng nhất để học tốt tiếng Anh là PHẢI HÀNH ĐỘNG. Các em có thể biết tất cả các bí quyết như trong lòng bàn tay nhưng nếu không bắt tay vào thực hiện thì sẽ chẳng đạt được điều gì cả đâu. Hãy thử sức mình với đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh sau đây nhé!

Chúc các em đạt được thành tích cao trong kì thi sắp tới!

 

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 4

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 5

 • I. Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Chọn đáp án đúng.
 • 1. Ba likes_________stamps.
 • 2. Students do experiments in the_________class.
 • 3. Nam and Ba are _________ catch now.
 • 4. How _________ does he play football?
 • 5. Which is the eighth month of the year?
 • 6. Where _________ from ? – England.
 • 7. In the future, robots and machines __________ all the work for us.
 • 8. She will be 12 on Monday. She will have a __________ party.
 • 9. Cars are _________ than bikes.
 • 10. What a _________ kitchen!
 • 11. Let's _________ to the canteen.
 • 12. Her birthday is on the _________ of july.
 • 13. ____________ some coffee?
 • 14. Science books are on the shelves ____________ the left of the room.
 • 15. There is __________work in the city than in the country so her father often goes there.
 • III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.
 • 1. There are thirty-six _______________ in our school. (CLASS)
  classes
 • 2. Living in the city is _____________ than living in the countryside. (NOISY)
  noisier
 • 3. The cards in the library are in __________ order. (ALPHABET)
  alphabetical
 • 4. There are many kinds of ___________ for young people. (ENTERTAIN)
  entertainment
 • 5. You pay the ____________. She's the lady over there. (CASH)
  cashier
 • IV. Hãy đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.
  A year, or a calendar year (1)______ 1st January to 31st December, has 365 or 366 days, which are divided into twelve (2)______ . The (3)______ month of the year is January and the last month is (4)______ . February has twenty-eight days. April, June, September and November have thirty days. All the rest have thirty-one (5)______ .
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • V. Sắp xếp từ đã cho thành câu có nghĩa.
 • 1. week / days / a / six / Lan / to / goes / school / . /
   
  Lan goes to school six days a week.
 • 2. show / the / Could / me / post office / the / to / you / way / ?
  Could you show me the way to the post office?
 • 3. How / is / from / house / the / market? / it / far / your / to /
  How far is it from your house to the market?
 • 4. sometimes / play / marbles / recess / We / at / .
  We sometimes play marbles at recess.
 • 5. friends / town / lot / Does / her / Nhung / of / in / a / have / ?
  Does Nhung have a lot of friends in her town?
 • VI. Tìm lỗi sai trong những câu sau đây.
 • 1.
  Hoa playing (A) the piano (B) in her (C) room at (D) the moment.
 • 2.
  Does (A) Nam's mother go always (B) to work (C) by bus (D)?
 • 3.
  It take (A) ten minutes (B) to go from (C) my house to school (D).
 • 4.
  I'll (A) go and seeing (B) mom and (C) dad on their (D) farm.
 • 5.
  Many people (A) think (B) that students (C) have a (D) easy life.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 338
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm