Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 17 năm 2016 - 2017

Luyện thi giải Toán qua mạng lớp 6 có đáp án

Mã số: 05609. Đã có 1.025 bạn thử.

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 6 cấp tỉnh thành phố 

Các vòng thi mới nhất của Đề thi Violympic Toán lớp 6 năm 2016 - 2017 luôn được cập nhật để phục vụ cho việc rèn luyện kỹ năng và ôn tập lại kiến thức môn toán. Các em hãy tham gia làm bài trực tuyến trên Vndoc.com và so sánh kết quả của mình với đáp án nhé. Chúc các em đạt điểm cao nhất!

Các em có thể làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2016 - 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1: 
Có bao nhiêu phân số bằng phân số -15/20 có mẫu số là số nguyên dương nhỏ hơn 30?
Trả lời: ......
Câu 2:
Hai góc bù nhau, số đo góc này bằng 4 lần số đo góc kia. Vậy số đo góc lớn là bao nhiêu độ?
Trả lời: ......
Câu 3:
Tập hợp các số tự nhiên n để  có giá trị nguyên có số phần tử là?
Trả lời: ......
Câu 4:
Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có bốn chữ số khi chia hết cho 5 có số dư là 2. Số các phần tử của A là?
Trả lời: ......
Câu 5:
Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn  là?
Trả lời: ......
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dầ, cách nhau bởi dấu ";"
Câu 6:
Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn x2016 = x2 là?
Trả lời: ......
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";"
Câu 7:
Để  chia hết cho 8 và 9 thì giá trị nhỏ nhất của b là bao nhiêu?
Trả lời: ......
Câu 8:
Số cặp (x;y) nguyên dương thỏa mãn x2 + y2 = 13 là?
Trả lời: ......
Câu 9:
Số giá trị nguyên của x thỏa mãn Ix2 - 5I + I5 - x2I = 40 là?
Trả lời: ......
Câu 10:
Cặp số nguyên dương (x;y) thỏa mãn I(x2 + 3 )(y + 1)I = 16 là (x;y) = ?
Trả lời: ......
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dâu ";"
Bài 2: Đừng để điểm rơi
Câu 1: 
Số nguyên y thỏa mãn  là?
Trả lời: ......
Câu 2:
Số tự nhiên n nhỏ nhất để (-2)n < (-2)2017 là?
Trả lời:
Câu 3:
Số tự nhiên n lớn nhất để  nhận giá trị nguyên là?
Trả lời: ......
Câu 4:
Số các số nguyên x thỏa mãn 15 + I-2x + 3I = 19 là?
Trả lời: ......

Câu 5:
Số các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn (3x + 5)(-3y + 7) = 48 là? 
Trả lời: ......
Câu 6:
Rút gọn biểu thức  ta được A = ?
Trả lời: ......
Câu 7:
Số nguyên lớn nhất thuộc tập hợp ước chung của 18 và 45 là? 
Trả lời: ......
Câu 8:
Số tự nhiên n lớn nhất để 4n < 263 là? 
Trả lời: ......
Câu 9:
Cho a là một số chẵn không chia hết cho 10. Hai chữ số tận cùng của a40 là?
Trả lời: ......
Câu 10:
Tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1;2;3;4;5 là?
Trả lời: ......
Bài 3: Bức tranh bí ẩn
Câu 1: 
Tổng các ước tự nhiên của số 100?
Trả lời: ......
Câu 2:
Số các số nguyên dương vừa là bội của 8 vừa là ước của 80 là? 
Trả lời:
Câu 3:
42.2 - (12016 + 15) : 42 = ?
Trả lời: ......
Câu 4:
(-45).(-20) = ?
Trả lời: ......
Câu 5:
Số phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 50 là? 
Trả lời: ......
Câu 6:
Giá trị của x thỏa mãn 9x - 59049 là?
Trả lời: ......
Câu 7:
810 = ?
Trả lời: ......
Câu 8:
Giá trị của x thỏa mãn 3(x + 1) - 2( x + 1) = 30 
Trả lời: ......
Bắt đầu ngay
31 1.025