Trắc nghiệm môn Sinh học 11 bài 36

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 11.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học bài: Phát triển ở thực vật có hoa

Câu 1: Tuổi của cây một năm được tính theo

A. Chiều cao của cây

B. Đường kính thân

C. Số lá

D. Đường kính tán lá

Câu 2: Người ta xác định tuổi của cây cà chua theo số lá. Theo lí thuyết, khi đến lá thứ mấy thì cây sẽ bắt đầu ra hoa?

A. Lá thứ 14

B. Lá thứ 15

C. Lá thứ 12

D. Lá thứ 13

Câu 3: Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua

A. Hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

B. Ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

C. Ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

D. Hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

Câu 4: Cây trung tính có đặc điểm nào sau đây?

A. Ra hoa trong điều kiện ngày dài

B. Ra hoa trong điều kiện ngày ngắn

C. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nhiều hơn 12h/ ngày

D. Ra hoa trong cả điều kiện ngày ngắn và ngày dài

Câu 5: Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm,

A. Khí khổng mở, ức chế hoa nở

B. Hoa nở, khí khổng mở

C. Hoa nở, khí khổng đóng

D. Kìm hãm hoa nở và khí khổng mở

Câu 6: Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng độ dài thời gian che tối liên tục vào ban đêm của một cây bằng một loại ánh sáng, cây đó đã không ra hoa. Cây đó thuộc nhóm thực vật nào sau đây?

A. Cây ngày ngắn

B. Cây ngày dài

C. Cây trung tính

D. Cây ngày ngắn hoặc cây trung tính

Câu 7: Cho các loài thực vật sau

⦁ Thanh Long

⦁ Cà tím

Cà chua

⦁ Cà phê ngô

⦁ Lạc

⦁ Đậu

⦁ Củ cải đường

⦁ Ngô

⦁ Sen cạn

⦁ Rau diếp

⦁ Hướng dương

Trong các loài cây trên, có bao nhiêu cây trung tính?

A. 5 B. 6 C. 7 D. 9

Câu 8: Một cây ngày dài có độ dài ngày tới hạn là 15 giờ sẽ ra hoa. Chu kì chiếu sáng nào dưới đây sẽ làm cây không ra hoa?

A. 16h chiếu sáng/ 8h che tối

B. 14h chiếu sáng/ 10h che tối

C. 15,5h chiếu sáng/ 8,5h che tối

D. 4h chiếu sáng/ 8h che tối

Câu 9: Quang chu kỳ là

A. Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm

B. Thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày

C. Thời gian chiếu sáng trong một ngày

D. Tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa

Câu 10: Khi nói về hai biện pháp: thắp đèn ban đêm ở các vườn trồng hoa cúc vào mùa thu và bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng mía vào mùa đông, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hai biện pháp này đều có tác dụng kìm hãm sự ra hoa

B. Hai biện pháp này đều có tác dụng kích thích sự ra hoa

C. Biện pháp thắp đèn vào ban đêm ở các vườn trồng cúc vào mùa thu có tác dụng kìm hãm sự ra hoa và bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng trồng mía vào mùa đông có tác dụng kích thích sự ra hoa

D. Biện pháp thắp đèn vào ban đêm ở các vườn trồng cúc vào mùa thu có tác dụng kích thích sự ra hoa và bắn pháo hoa ban đêm ở các đồng trồng mía vào mùa đông có tác dụng kìm hãm sự ra hoa

Câu 11: Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ

A. 14 B. 15 C. 12 D. 13

Câu 12: Người ta tiến hành thí nghiệm nghiên cứu sự ra hoa của một loài cây bị ảnh hưởng ra sao bởi thời gian chiếu sáng và che tối khác nhau (trong hình vẽ)

Trắc nghiệm sinh học 11

(Chú thích: Critical night length= Độ dài đêm tới hạn; Darkness= thời gian che tối)

Loại thực vật này thuộc nhóm cây nào sau đây?

A. Cây ngày ngắn

B. Cây ngày dài

C. Cây trung tính

D. Cây ngày ngắn hoặc cây trung tính

Câu 13: Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở

A. Chồi nách B. Lá C. Đỉnh thân D. Rễ

Câu 14: Thời điểm ra hoa của thực vật 1 năm có phản ứng quang chu kì tung tính được xác định theo bao nhiêu nhân tố sau đây?

 1. Chiều cao của cây
 2. Đường kính gốc
 3. Theo số lượng lá trên thân cây
 4. Tương quan độ dài ngày đêm

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 15: Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì

A. Và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

B. Và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là phi protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

C. Và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa trong các lá cần ánh sáng để quang hợp

D. Nhưng không cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

Câu 16: Cho các loài cây sau

 1. Thược dược
 2. Mía
 3. Cà chua
 4. Lạc
 5. Hướng dương
 6. Đậu tương
 7. Vừng
 8. Cà rốt
 9. Gai dầu
 10. Mía

Trong các loài cây trên, những loài cây ngày ngắn là

A. (1) , (2), (6), (7), (9) và (10)

B. (1) , (3), (6), (7), (9) và (10)

C. (1) , (2), (6), (7), (8) và (10)

D. (1) , (2), (3), (7), (9) và (10)

Câu 17: Phitôcrôm Pđ và Pđx Có mối liên hệ với nhau như thế nào?

A. Hai dạng chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng

B. Hai dạng đều không chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng

C. Dạng Pđ không chuyển hóa được sang dạng Pđx

D. Dạng Pđx không chuyển hóa được sang dạng Pđ

Câu 18: Một cây dài ngày ra hoa trong quang chu kì tiêu chuẩn 14 giờ sáng - 10 giờ tối. Cây đó sẽ ra hoa trong quang chu kì nào sau đây?

 1. 14 giờ sáng - 14 giờ tối
 2. 15 giờ sáng - 9 giờ tối
 3. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ 7 giờ tối
 4. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa 7 giờ tối
 5. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa 7 giờ tối
 6. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa - đỏ 7 giờ tối
 7. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa - đỏ - đỏ xa 7 giờ tối
 8. 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa - đỏ 7 giờ tối

Phương án trả lời đúng là:

A. (2), (3), (6) và (8)

B. (2), (3), (6) và (7)

C. (2), (3), (5) và (8)

D. (2), (3), (4) và (7)

Câu 19: Tuổi của cây một năm được tính theo số

A. Lóng B. Lá C. Chồi nách D. Cành

Câu 20: Cho các loài thực vật sau: lúa mì, sen cạn, dâu tây. Những loài này

A. Chỉ ra hoa khi có độ sáng nhỏ hơn 12 giờ/ngày

B. Chỉ ra hoa khi có độ sáng lớn hơn 12 giờ/ngày

C. Ra hoa không phụ thuộc vào ngoại cảnh

D. Ra hoa khi thời gian chiếu sáng bằng thời gian tối

Câu 21: Sự ra hoa ở thực vật cần điều kiện thiết yếu nào?

A. Chất điều hòa sinh trưởng

B. Điểu kiện ngoại cảnh (ánh sang ngoại cảnh, nhiệt độ , hàm lượng CO2)

C. Con người

D. Cả A và B

Câu 22: Sự ra hoa của cây chủ yếu phụ thuộc vào những yếu tố:

A. hoocmôn ra hoa, tuổi của cây, nhiệt độ.

B. tuổi của cây, nhiệt độ, chu kì quang và hoocmôn ra hoa.

C. hoocmôn ra hoa, chu kì quang, nhiệt độ.

D. tuổi của cây, nhiệt độ và chu kì quang.

Câu 23: Hiện tượng cây chỉ ra hoa sau khi trải qua mùa đông lạnh giá hoặc sử lý nhiệt độ thấp được gọi là

A. Quang gián đoạn

B. Sốc nhiệt

C. Xuân hóa

D. Già hóa

Câu 24: Xuân hóa là mối phụ thuộc của cây ra hoa vào

A. độ dài ngày

B. nhiệt độ

C. tuổi cây

D. quang chu kì

Câu 25: Quang chu kỳ là gì?

A. Là thời gian cơ quan tiếp nhận ánh sang và sản sinh hormone kích thích sự ra hoa

B. Là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối (độ dài của ngày, đêm)

C. Là thời gian chiếu sáng kích thích cây ra nhiều rễ và lá

D. Là thời gian cây hấp thụ ánh sáng giúp cho sự ra hoa

Câu 26: Mô tả nào dưới đây về quang chu kỳ là không đúng

A. Căn cứ vào quang chu kỳ có thể chia ra 3 loại cây: cây trung tính, cây ngày ngắn, cây ngày dài

B. Ảnh hưởng tới sự phát triển nhưng không tác động đến sự sinh trưởng của cây

C. Là thời gian chiếu sang xen kẽ với bóng tối

D. Tác động đên sự ra hoa, rụng lá, tạo củ di chuyển các hợp chất quang hợp

------------------------------------------------

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 11, Giải bài tập Sinh học 11, Giải Vở BT Sinh Học 11, Chuyên đề Sinh học lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11

Đánh giá bài viết
1 1.832
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 11 Xem thêm