Giải bài tập Sinh học 11

Giải bài tập Sinh học 11 với lời giải hay cho các bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 11. Để học tốt sinh học lớp 11, các bạn nên tham khảo lời giải bài tập SGK sinh học 11 mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây.

Giải bài tập Sinh 11

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

Bà 3: Thoát hơi nước

Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Bài 5 + 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Bài 9: Quang hợp ở nhóm các thực vật C3, C4 và Cam

Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Bài 17: Hô hấp ở động vật

Bài 18: Tuần hoàn máu

Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Bài 20: Cân bằng nội môi

Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

Bài 22: Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A - Cảm ứng ở thực vật

Bài 23: Hướng động

Bài 24: Ứng động

Bài 25: Thực hành: Hướng động

B - Cảm ứng ở động vật

Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Bài 28: Điện thế nghỉ

Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bài 30: Truyền qua xinap

Bài 31: Tập tính của động vật

Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)

Bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Bài 35: Hoocmôn thực vật

Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

CHƯƠNG IV. SINH SẢN

A - Sinh sản ở thực vật

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

B - Sinh sản ở động vật

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 48: Ôn tập chương II, III và IV

Tài liệu ôn tập chung: