Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Life Stories

1 250

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt tiếng Anh lớp 12 năm 2019 - 2020, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 12 thí điểm theo từng đơn vị bài học, từng dạng bài tập khác nhau.

Bộ tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit gồm 10 Unit theo SGK tiếng Anh lớp 12 chương trình mới của bộ GD&ĐT được chia theo 4 dạng bài: Ngữ âm (Phonetics); Ngữ pháp (Grammar), Kỹ năng đọc (Reading skill); Kỹ năng viết (Writing skill).

Tiếng Anh 12 Unit 1: Life Stories

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 12 sách mới thí điểm Unit 1 Life Stories phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh gồm 2 dạng bài: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác, Tìm từ có trọng âm khác giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả. 

Choose the word which is stressed differently from the rest.

1. a. hospital  b. mischievous  c. supportive  d. special
2. a. family  b. whenever  c. obedient  d. solution
3. a. biologist  b. generally  c. responsible  d. security
4. a. confident  b. important  c. together  d. exciting
5. a. possible.  b. university  c. secondary  d. suitable
6. a. perseverance b. experience c. dedication d. influential
7. a. generosity b. hospitality c. encyclopedia d. creativity
8. a. celebrity b. charitable c. anonymous d. respectable
9. a. overcome b. incident c. dedicate d. currently

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

1. a. diagnose b. achievement c. talented d. anonymous
2. a. prosthetic b. reputation c. dedication d. respectable
3. a. distinguished b. result c. generosity d. respectable
4. a. waver b. reputation c. creativity d. character
5. a. perseverance b. generosity c. talented d. judgement
6. a. congestion b. ambition c. influential d. reputation

Đáp án:

Choose the word which is stressed differently from the rest.

1. c 2. a 3. b 4. a 5. b
  6. b 7. c 8. b 9. a

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

1. c 2. d 3. b 4. d 5. a 6. a

Trên đây là Đề trắc nghiệm tiếng Anh 12 Unit 1 Life Stories có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 250
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Xem thêm