Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Life Stories

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt tiếng Anh lớp 12 năm 2022 - 2023, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 12 thí điểm theo từng đơn vị bài học, từng dạng bài tập khác nhau.

Bộ tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit gồm 10 Unit theo SGK tiếng Anh lớp 12 chương trình mới của bộ GD&ĐT được chia theo 4 dạng bài: Ngữ âm (Phonetics); Ngữ pháp (Grammar), Kỹ năng đọc (Reading skill); Kỹ năng viết (Writing skill).

Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 Life Stories có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Life Stories phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh gồm 2 dạng bài: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác, Tìm từ có trọng âm khác giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

* Xem Hướng dẫn học Unit 1 lớp 12 Life Stories tại: Soạn Unit 1 lớp 12 Life Stories FULL

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

1. a. hospitalb. mischievousc. supportived. special
2. a. familyb. wheneverc. obedientd. solution
3. a. biologistb. generallyc. responsibled. security
4. a. confidentb. importantc. togetherd. exciting
5. a. possible.b. universityc. secondaryd. suitable
6. a. perseveranceb. experiencec. dedicationd. influential
7. a. generosityb. hospitalityc. encyclopediad. creativity
8. a. celebrityb. charitablec. anonymousd. respectable
9. a. overcomeb. incidentc. dedicated. currently

II. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

1. a. diagnoseb. achievementc. talentedd. anonymous
2. a. prostheticb. reputationc. dedicationd. respectable
3. a. distinguishedb. resultc. generosityd. respectable
4. a. waverb. reputationc. creativityd. character
5. a. perseveranceb. generosityc. talentedd. judgement
6. a. congestionb. ambitionc. influentiald. reputation

III. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently from the other. 

1. A. proofsB. booksC. pointsD. days
2. A. helpsB. laughsC. cooksD. finds
3. A. neighborsB. friendsC. relativesD. photographs
4. A. snacksB. followsC. titlesD. writers
5. A. streetsB. phonesC. booksD. makes
6. A. citiesB. satellitesC. seriesD. workers
7. A. developsB. takeC. laughsD. volumes
8. A. phonesB. streetsC. booksD. makes
9. A. proofsB. regionsC. liftsD. rocks
10. involvesB. believesC. suggestsD. steals

IV. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. accident B. jazz C. stamps D. watch

2. A. this B. thick C. maths D. thin

3. A gas B. gain C. germ D. goods

4. A. bought B. nought C. plough D. thought

5. A. spear B. gear C. fear D. pear

V. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

1. A. remember B. influence C. expression D. convenient

2. A. medium B. computer C. formation D. connection

3. A. national B. cultural C. popular D. musician

4. A. successful B. humorous C. arrangement D. attractive

5. A. construction B. typical C. glorious D. purposeful

VI. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. responsible B. homemaker C. mow D. overworked

2.  A. bathe B. finance C. program D. cat

3. A. lifting B. routine C. split D. divide

4. A. clothes B. fold C. groceries D. iron

5. A. duty B. clusters C. rubbish D. washing-up

VII. Pick out the word whose stress pattern is different from that of theothers. Circle A, B, C or D.

1. A. Private B. Provide C. Arrange D. Advise

2. A. Resurface B. Knowledge C. Technical D. Export

3. A. Medical B. Entertainment C. Atmosphere D. Suburb

4. A. Recipe B. Cinema C. Similar D. Expertise

5. A. Indicate B. Forefinger C. Procedure D. Enemy

Đáp án:

I. Choose the word which is stressed differently from the rest.

1. c2. a3. b4. a5. b
6. b7. c8. b9. a

II. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

1. c2. d3. b4. d5. a6. a

III. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently from the other.

1 - D; 2 - D; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - B; 7 - D; 8 - A; 9 - B; 10 - C;

IV. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - D;

V. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - A;

VI. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - A;

VII. Pick out the word whose stress pattern is different from that of the others. Circle A, B, C or D.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

Trên đây là Đề trắc nghiệm tiếng Anh 12 Unit 1 Life Stories có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 11.325
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm