Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

Đề thi tiếng Anh lớp 5 Unit 13 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh Unit 13 lớp 5 với nội dung bám sát SGK tiếng Anh lớp 5 Unit 13 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

I. Read and match. (Đọc và nối)

1. surf A. chess
2. clean B. the Internet
3. play C. karate
4. do D. camping
5. go E. the house

II. Read and match. (Đọc và nối)

1. Do you like watching cartoons? A. She usually goes shopping.
2. What do you do in your free time? B. I usually go fishing.
3. How often do you go fishing? C. No, I don’t.
4. What does your mother do at weekends? D. Once a week.

III. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

A. She usually goes to the zoo.

B. Once a week.

C. Because they’re clever.

D. It’s my sister.

E. She likes monkeys.

1. A: Who’s that?

B: _______________________________________.

2. A: What does she do in her free time?

B: _______________________________________.

3. A: How often does she go there?

B: _______________________________________.

4. A: What’s her favourite animal?

B: _______________________________________.

5. A: Why does she like them?

B: _______________________________________.

IV. Put the words in order to make sentences.(Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.)

1. free / what / do / in / you / time / do / your ?

=> _______________________________________?

2. camping / usually / go / I .

=> _______________________________________.

3. do / brother / what / free / in / his / does / your / time ?

=> _______________________________________?

ĐÁP ÁN

I. Read and match. (Đọc và nối)

1 - B; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - D

II. Read and match. (Đọc và nối)

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A

III. Read and complete.(Đọc và hoàn thành)

1 - D - It's my sister.

2 - A. She usually goes to the zoo.

3 - B. Once a week.

4 - E. She likes monkeys.

5 - C. Because they’re clever.

IV. Put the words in order to make sentences.(Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.)

1 - What do you do in your free time?

2 - I usually go swimming.

3 - What does your brother do in his free time?

Trên đây là Đề ôn tập Unit 13 tiếng Anh 5 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 1.795
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm