Trọn bộ bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Trọn bộ bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

A/ Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

I/ Match

1. What’s this?

A. They’re kangaroos

2. How old are you?

B. No. It’s a truck

3. What are they?

C. I’m seven

4. What color is it?

D. It’s a plane

5. Is it a car?

E. It’s pink and white

II/ Look at these picture and complete the words

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

1. B _ a _

2. _ p p _ _

3. _ u _ k

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1

4. M _ n g _

5. W _ t _ e m e _ o n

6. I c _ c _ e a _

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. two/ I/ sandwiches/ have/ ./

__________________________________________

2. the/ at/ jelly/ Look/ ./

__________________________________________

3. This/ my/ is/ ball/ T-shirt./ my/ and/

__________________________________________

4. name/ your/ Write/ ./

__________________________________________

5. The/ the/ tub./ is/ in/ bird/

__________________________________________

B/ Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 2

I/ Look at the pictures and complete the words

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 2

1. B _ l l _ _ n

2. C _ a _ r

3. _ e d _ o _ m

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 2

4. _ r _ _ k

5. _ o _ o t

6. M _ t h _ r

II/ Match

1. Is a teddy bear?

A. See you later

2. What’s your name?

B. In the classroom

3. Goodbye

C. No, it isn’t

4. Who’s this?

D. My name’s Hana

5. Where’s your teacher?

E. She’s my younger sister

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. you/ A/ for/ green/ is/ pen/ ./

_________________________________________

2. school/ for/ Time/ ./

_________________________________________

3. kitchen./ the/ Mom/ in/ is/

_________________________________________

4. toy/ This/ my/ favorite/ is/ ./

_________________________________________

C/ Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3

I/ Count and write

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3

1. ___________ books

2. ___________ books

3. ___________ books

II/ Look at the pictures and complete the words

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3

1. G _ t _

2. _ u _ k

3. _ o _

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3

4. T _ r t _ e

5. _ i n _ o _

6. _ u _ s

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. There’s/ a/ bag/ apple/ an/ in/ ./

____________________________________________

2. He/ chips./ likes/ fish/ and/

____________________________________________

3. hand/ Touch/ your/ ./

____________________________________________

4. are/ There/ my/ classroom/ four/ in/ mops/ ./

____________________________________________

5. moving/ The/ bus/ is/ ./

____________________________________________

D/ Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4

I/ Look at the picture and write

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4

1. __________

2. __________

3. __________

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4

4. __________

5. __________

6. __________

II/ Write “There is” or “There are”

1. _____________ four pens in my pencil case.

2. _____________ a book on the table.

3. _____________ a kitchen in my house

4. _____________ five people in my family

5. _____________ seven days in a week

III/ Reorder the words to have correct sentences

1. There’s/ hat/ the/ cat/ on/ a/ ./

_________________________________________

2. can/ is/ This/ my/ ./

_________________________________________

3. It’s/ window/ near/ the/ ./

_________________________________________

4. She/ a/ has/ pen/ blue/ ./

_________________________________________

5. A/ garden/ girl/ the/ is/ in/ ./

_________________________________________

E/ Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

I/ Write “a” or “an”

1. _____________ umbrella

2. _____________ plane

3. _____________ apple

4. _____________ orange

5. _____________ book

II/ Look at the picture and complete the words

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

1. _ i _ c h _ n

2. _ o b _ _

3. c _ _ y o _

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

4. _ _ t e

5. c _ a _ _

6. _ a _

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. is/ What/ it/ ?/

________________________________________

2. What/ name/ is/ his/ ?/

________________________________________

3. grandpa/ I/ my/ love/ ./

________________________________________

4. hands/ She/ has/ two/ ./

________________________________________

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trọn bộ bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 5, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 390
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm