Trọng tâm ngôn ngữ 3 - Trang 95 sgk Tiếng Anh 7

Trọng tâm ngôn ngữ 3 - Trang 95 sgk Tiếng Anh 7

VnDoc.com xin gửi đến quý thầy cô và các em Trọng tâm ngôn ngữ 3 - Trang 95 sgk Tiếng Anh 7 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích giúp quý thầy cô và các em hệ thống lại những kiến thức quan trọng đã đi qua. Sau đây mời quý thầy cô và các em vào tham khảo.

1/ How much is it? 2/ Prepositions (Giới từ), 3/ Past simple tenses (Thì quá khứ đơn), 4/ Simple tenses (Các thì đơn)

1/ How much is it?

a/ Work with a partner. Read the dialogue. (Thực hành với bạn cùng học. Đọc bài đối thoại)

Lan: Cái áo đầm xanh lá cây giá bao nhiêu?

Người bán hàng: 30.000 đồng.

Lan: Còn cái áo đầm tím.

Người bán hàng: 35.000 đồng

b/ Now make similar dialogues. (Thực hiện bài đối thoại tương tự)

A

: How much is the blue hat?

B

: It’s 15.000 dong

A

: And what about the yellow hat?

B

: It’s 12.000 dong.

A

: How much is the green shirt?

B

: It’s 20.000 dong.

A

: And what about the red shirt?

B

: It’s 22.000 dong.

2/ Prepositions (Giới từ)

a/ Look at the map. Write the location of each store.

(Nhìn bản đồ. Viết vị trí mỗi cửa tiệm)

- The restaurant is on Hue street.

It’s to the right of the bookstore.

- The bookstore is on Hue street.

It's between the restaurant and the mini-mart.

- The library is on Tay Ho street.

It's opposite the hairdresser’s.

- The park is on Tay Ho street.

It's next to the hairdresser's.

b/ Look at the table. Ask and answer questions with a partner.

(Nhìn vào bảng. Hỏi và đáp với bạn cùng học)

- How far is it from the clothing store to the bookstore?

It’s four hundred and fifty meters.

- How far is it from the restaurant to the hairdresser’s?

It's four hundred meters.

- How far is it from the library to the shoe store?

It’s eight hundred meters.

3/ Past simple tenses (Thì quá khứ đơn)

a/ Write the past form in the table (Viết dạng quá khứ vào bảng)

Verb Past Form

Buy bought

Help helped

Remember rememered

Take took

Send sent

Think thought

Talk talked

b/ Complete the sentences. Use the words in the box. (Điền vào câu. Dùng từ trong khung)

play send buy talk work

- played volleyball last week.

- Yesterday, I talked to my grandmother.

- Last December, Mom bought me a new bike.

- Dad worked in Hue a few years ago.

- I sent a letter to my penpal last month.

4/ Simple tenses (Các thì đơn)

Look at Nga’s diary and complete the dialogue (Nhìn vào nhật ký của Nga và điền vào bài đối thoại)

Nga: Every day I clean my room, study English and help my Moom.

Minh: What did you do yesterday?

Nga: I watched TV. played volleyball and stayed at Hoa’s house.

Minh: How about tomorrow?

Nga: I'll visit my grandmother, see a movie and buy a pair of shoes.

5/ More, Less and Fewer.

Write new sentences. (Viết câu mới)

Before Now

Before there were two eggs. Now there are more eggs.

Before there was one liter of milk. Now there is less milk.

Before there were four bananas. Now there are fewer bananas.

Before there some butter. Now there is more butter.

Before there were two tomatoes. Now there are more tomatoes.

Before there was some orange juice. Now there is more orange juice.

Đánh giá bài viết
2 266
Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm