Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Bài mẫu về vấn đề học sinh sử dụng Facebook

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49: Bài mẫu về vấn đề học sinh sử dụng Facebook là tài liệu cho các bạn tham khảo, củng cố kỹ năng viết thư quốc tế năm 2020.