Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần 23 môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 8
UNIT 10: RECYCLING
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Chủ đề:
-Môi trường việc bảo vệ môi trường
Ngữ pháp cấu trúc:
-Ôn tập: Thời hiện tại đơn giản tương lai đơn giản
-Câu bị động
In industry, most glass is recycled.
-Cấu trúc tính từ đi với động từ nguyên thể mệnh đề danh từ
+It is not difficult to remember…
+ I am delighted that you passed your English exams.
Từ vựng:
-Động từ
-Từ vựng về i trường bảo v môi trường
I. Chọn một từ cách đánh trọng âm Khác các từ còn lại trong mỗi dòng sau.
1. A. compost B. reuse C. fabric D. glassware
2. A. environment B. vegetable C. natural D. organize
3. A. decompose B. information C. fertilizer D. representative
4. A. reduce B. explain C. metal D. collect
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. A. animal B. government C. industry D. recycling
II. Chọn một từ không cùng nhóm với c từ còn lại trong dòng sau.
1.reduce, reuse, recycle, refill _______________
2. garbage, waste, rubbish, glassware _______________
3. compost, fertilizer, dung, decompose _______________
4. glass, metal, plastic, vegetable _______________
5. cans, bottles, bags, paper, boxes _______________
III. Điền một mạo từ a, an, the, hoặc 0 (nếu không cần thiết) vào mỗi chỗ trống sao cho
thích hợp.
1.______ city of Montreal, in________ Canada, is built on________ large river island.
2. Most mirrors are made from_______ glass.
3. My uncle’s hobby is restoring_________ old cars. Right now he is working on______
1922 automobile. It’s______ antique car and has great value.
4. ______ best place for_______ compose heap is________ place that gets sun and shade.
IV. Cho dạng đúng của động t trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1.What a beautiful old wooden chest!
It (build)____________ by my grandfather over 60 years ago.
2. I (not, agree) _____________ with people who say space exploration is a waste of
money. What (you, think)_______________ ?
3. It is very unpleasant (wake up) _______________ and (hear) __________ the rain
(beat)_____________ on the window.
4. I heard that Joe (receive)___________________ a scholarship and (be able) _______ to
attend the university in the fa.ll.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. That film (come)__________________ to the local cinema next week. Do you want
(see)_______________ it?
V. Chuyển các câu sau sang thể b động.
1.She cleans the floor every morning.
_____________________________________________________
2. We recycle many things.
_____________________________________________________
3. I saw a stranger in the garden last night
_____________________________________________________
4. We have collected a lot of used paper.
_____________________________________________________
5. People throw away billions of cans every year.
_____________________________________________________
VI. Đọc đoạn vản sau rồi tr lời những câu hỏi n dưới.
Did you know that every year around 5 billion aluminum drink cans are sold in the UK?
That’s a lot of fizzy pop and beer! Alcan estimates that every household in the
UK consumes around 200 aluminum drink cans every year. Each one of these can be
recycled back into new drink cans over and over again.
Recycling aluminum cans saves energy and natural resources, and also reduces the pressure
on landfill sites if all the aluminum cans sold were recycled there would be 14 million
fewer dustbins emptied into landfill sites every year.
Aluminum cans are recycled in the UK by Alcan, which operates Europe’s only dedicated
aluminum beverage can recycling plant. Here cans are melted down and turned into ingots

Tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Recycling năm học 2018 - 2019

Bài tập cuối tuần 23 môn Tiếng Anh 8 ôn tập Unit 10 Recycling có đáp án nằm trong bộ đề để học tốt Tiếng Anh lớp 8 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh được biên tập dưới nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài tập và đáp án của Bài tập cuối tuần 23 môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 Recycling. Ngoài ra VnDoc.com luôn cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm mới nhất như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 1.382
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 8

    Xem thêm