Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 7 - 8

SEAMO 2018 Paper D © TCIMO
1"
1. Find the last 2 digits in the sum.
! " # " $ " % " & " #'!( " #'!)
(A) 75
(B) 71
(C) 56
(D) 63
(E) None of the above
4. Find the value of g in
(A) 9
(B) 5
(C) 7
(D) 4
(E) None of the above
2. It is now 3:15 PM. After how many
minutes will the minute-hand form an
angle of $'* with the hour-hand?
(A)
+
,
!!
(B)
+
$
!!
(C)
-
,
!!
(D)
-
,
!#
(E)
None of the above
5. It is known that . is a prime number.
If .
/
" # is also a prime number, find ..
(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 7
(E) None of the above
6. Find the number of digits in %
//
0 +
12
.
(A) 22
(B) 23
(C) 40
(D) 42
(E) None of the above
3. When 34
5
6 47 is divided by 5, where
4 8 9
:
, the remainder is
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4
"
QUESTIONS 1 TO 10 ARE WORTH
3 MARKS EACH
SEAMO 2018 Paper D © TCIMO
2"
7. There are 7 black, 5 white and
4 orange balls in a bag. Four balls are
drawn without replacement. Find the
probability that at least 3 balls are
white.
(A)
#$
$-#
(B)
!
!)
(C)
#$
$-$
(D)
!
!,
(E)
None of the above
9. Find the positive integral solution of
!
;
"
!
<
"
!
=
>
+
-
(A)
3
#?@ %?@ !#
7
(B)
3
#?@ -?@ -
7
(C)
3
$?@ $?@ -
7
(D)
3
$?@ %?@ %
7
(E) All of the above
10. Today is Saturday. What day is it 3
100
days later?
(A) Sunday
(B) Monday
(C) Tuesday
(D) Wednesday
(E) None of the above
8. Given that the area of ABCD is 1 and
?
EF
GF
>
GH
HI
>
JI
IF
>
K
/
, what is the area
of ALMN?
(A)
(
(+
(B)
)
(+
(C)
)
#(
(D)
!
$
(E)
,
#!
11. If O 6 P > $ and O
/
" P
/
> + , then the
value of
K
Q
6
K
R
is
!
#
!
$
#
#
None of the above
QUESTIONS 11 TO 20 ARE WORTH
4 MARKS EACH

Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO là kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông do Ban Tổ chức SEAMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết đến trên toàn thế giới. Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước như Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ,...

Đề thi mẫu SEAMO lớp 7 - 8 có đáp án

Bài thi mẫu môn Toán tiếng Anh lớp 7, lớp 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi trực tuyến do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Toán tiếng Anh được biên tập hoàn toàn bằng tiếng Anh với nội dung kiến thức phù hợp với các em học sinh khối lớp 7 - 8. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu trên đây.

Trên đây là Đề thi SEAMO Toán tiếng Anh mới nhất dành cho khối lớp 7 - 8. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi trực tuyến khác như: Luyện thi Violympic lớp 7, Luyện thi Violympic lớp 8, Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 7, Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 8, ... cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm