Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng bao giờ cũng khó, đòi hỏi các bạn học sinh không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó VnDoc.com giới thiệu: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016. Chúc các bạn đạt kết quả tốt.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 10 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016 Online

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: If x3 + 2x2 + kx + 2 is divisible by x - 1 then k = ...

Question 2: Given a square with the length of one side is 8 cm and a isosceles triangle with the length of its base is 12 cm. If the area of the square is equal to the area of the isosceles triangle then what is the length of the height of the isosceles triangle, in cm?

A. 32/3
B. 23/3
C. 16/3
D. 8/3

Question 3: If x = 2y then Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8

Question 4: Given A = 9x2 + 8 - 12x and B =

To compare A ... B

A. A > B
B. A < B
C. A = B
D. No be compared

Question 5: The triangle ABC has three bisectors AM, BN, CP of the angles at A, B, C respectively

Then the value of Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 is ...

Question 6: Given the rectangle ABCD and the triangle BEC. Find the value of x such that the ratio of the area of the rectangle to the area of the triangle BEC is 7:3.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8

Answer: x = ....... cm.

Question 7: A survey showed that of 120 secondary school students: 52 of them have a dog, 31 of them have a cat and 19 of them have both.

How many of the 120 students have neither a dog nor a cat?

Answer: ........ students.

Question 8: The number of the solutions of x4 + x3 + 2x2 + x + 1 = 0 is .....

Question 9: Three children: Mark, Tom, Andy ate 23 cookies altogether. Tom ate more cookies than Andy, Mark. What is the smallest possible number of cookies that Tom ate?

Answer: The smallest possible number of cookies that Tom ate is .... cookies.

Question 10: The average of three numbers is 42. All three are whole positive number and are different from each other.

If the least number is 20, what could be the greatest possible number of the remaining two numbers?

Answer: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: -5
Question 2: A
Question 3: -3
Question 4: D
Question 5: 1
Question 6: 6
Question 7: 56
Question 8: 0
Question 9: 9
Question 10: 85
Đánh giá bài viết
1 2.413
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm