Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 9 - 10

SEAMO 2018 Paper E © TCIMO
1"
1. Arrange the 3 numbers in ascending
order.
!
"#$
%&'
$#(
%&)
*#+
(A) '
$#(
, )
*#+
, !
"#$
(B) '
$#(
, !
"#$
, )
*#+
(C) )
*#+
, !
"#$
, '
$#(
(D) )
*#+
, '
$#(
, !
"#$
(E) None of the above
3. Given that -
$
. /- 0 1 2 3 , find the
value of -
(
0
*
4
5
.
(A) '
(B) /
(C) 6/6/
(D) 6/!7
(E) None of the above
4. Find the last 2 digits of
1/
$8*9
0 1/
$8*9
0 :0 1/
$8*9
;
<
<
<
<
<
<
<
<
<
=
<
<
<
<
<
<
<
<
<
>
9&? &*9
@ABC
(A) D'
(B) '/
(C) 67
(D) 7!
(E) None of the above
2. The distance from Georgetown to
Greenville is 120 km. An SUV and a
sedan left Georgetown for Greenville
at the same time. After an hour, the
SUV was 24 km ahead of the sedan. If
the sedan arrived at Greenville
25 minutes after the SUV, find the
speed of the sedan.
(A) '/&EFGH
(B) D7&EFGH
(C) D'&EFGH
(D) /3&EFGH
(E) /!&EFGH
"
QUESTIONS 1 TO 10 ARE WORTH
3 MARKS EACH
SEAMO 2018 Paper E © TCIMO
2"
5. Points P and Q are centres of the
circles as shown below. Chord AB is
tangent to the circle with centre P.
Given that the line PQ is parallel to
chord AB and the length of AB is
24 cm, find the area of the shaded
region.
(A) !)7
(
I
(B) !)!
(
I
(C) !)7
"
I
(D) !)!
"
I
(E) None of the above
6. Neha added the page numbers of a
book from 1%7%6%J% K . The result was
731/ . She then realized one of the
numbers was added twice. Find the
number.
(A) 7
(B) 17
(C) 77
(D) 67
(E) None of the above
7. Find 4-digit square number LLMM
N
N
N
N
N
N
N
where
L O M.
(A) 11//
(B) 77PP
(C) ))''
(D) ''))
(E) DD!!

Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO là kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông do Ban Tổ chức SEAMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết đến trên toàn thế giới. Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước như Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ,...

Đề thi mẫu SEAMO lớp 9 - 10 có đáp án

Bài thi mẫu môn Toán tiếng Anh lớp 9, lớp 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi trực tuyến do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Toán tiếng Anh được biên tập hoàn toàn bằng tiếng Anh với nội dung kiến thức phù hợp với các em học sinh khối lớp 9 - 10. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu trên đây.

Trên đây là Đề thi SEAMO Toán tiếng Anh mới nhất dành cho khối lớp 9 - 10. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi trực tuyến khác như: Luyện thi Violympic lớp 9, Luyện thi Violympic lớp 10, Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 9, Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 10, ... cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 347
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm