Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 3 - 4

SEAMO 2018 Paper B © TCIMO
1"
1. Find the next number in the sequence
!"##$ ###%%&$ %&%''($)
(A) %&%'*!
(B) '"'(*&
(C) '('+*!
(D) '('+*"
(E) None of the above
4. How many cubes are there in the figure
below?
(A) %,
(B) %%
(C) %&
(D) %'
(E) %!
2. Find perimeter of the figure below.
(A) &+
(B) '%
(C) ''
(D) '"
(E) None of the above
5. In the following additions, each letter
represents a different digit.
Find -./0
1
1
1
1
1
1
1
1
.
(A) +&(,
(B) *'"'
(C) +&(#
(D) *'"!
(E) None of the above
3. " footballs and & basketballs cost 2%(*.
% footballs and & basketballs cost 2#&*.
Find the prices of a football and a
basketball, respectively.
(A) 2&!345632%#
(B) 2&!345632%&
(C) 2',345632%#
(D) 2',345632%&
(E) None of the above
"
QUESTIONS 1 TO 10 ARE WORTH
3 MARKS EACH
SEAMO 2018 Paper B © TCIMO
2"
6. Pine trees are planted at equal
intervals of
#"37
along a straight road,
including both ends of the road. If the
road is
*",37
long, how many pine
trees are there altogether?
(A)
!"
(B)
!+
(C)
!*
(D)
",
(E)
"#
8. There are #' children at a party.
If each child shakes hands with each
other exactly once, how many
handshakes will take place?
(A) (!
(B) +!
(C) +(
(D) +*
(E) *#
9. When *%! is divided by 8, the quotient
is &! and the remainder is #!. Find 8.
(A) %&
(B) %!
(C) %"
(D) %(
(E) None of the above
7. The numbers #$ %$ &$ ) $ * is to be filled
in each circle, such that the sum of
numbers along each line is 9. Find 9.
(A) %!
(B) %"
(C) %%
(D) &'
(E) None of the above
10. There are #! red, %, white, %! black
and ', yellow balls in bag. Without
looking into the bag, find the least
number of balls to be removed,
without replacement, to obtain at
least ' balls of different colours.
(A) +"
(B) ("
(C) (!
(D) ""
(E) "(

Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO là kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông do Ban Tổ chức SEAMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết đến trên toàn thế giới. Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước như Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ,...

Đề thi mẫu SEAMO lớp 3 - 4 có đáp án

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 - 4 ôn luyện kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO 2019 hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bài thi mẫu môn Toán - tiếng Anh lớp 3, lớp 4 có đáp án dưới đây. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh.

Trên đây là Đề thi SEAMO Toán tiếng Anh mới nhất dành cho khối lớp 3 - 4. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi trực tuyến khác như: Luyện thi Violympic lớp 3, Luyện thi Violympic lớp 4, Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 3, Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 4, ... cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.324
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm