Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2019

Biên bản họp kiểm điểm chi bộ cuối năm

Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2019 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn lập biên bản hội nghị cuối năm hiệu quả. Biên bản họp kiểm điểm chi bộ cuối năm tổng hợp lại số lượng xếp loại đảng viên, đánh giá chi bộ trong năm qua.

Mẫu bảng tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn mới về đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức 2018

Mẫu 04-ĐGĐV

ĐẢNG BỘ ........................................

CHI BỘ...........................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày……. tháng…… năm 20...

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20...

Ngày.................tháng................năm 20........

Chi bộ:........................................................................................tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017.

- Tổng số đảng viên của chi bộ:......................đ/c,

- Số đảng viên có mặt:.............đ/c, trong đó chính thức:.............đ/c; dự bị:............đ/c

- Số đảng viên vắng mặt:...............đ/c, lý do............................................................

- Khách mời: đồng chí...............................................................................................

- Chủ trì hội nghị: đ/c:...........................................................chức vụ:.......................

- Thư ký hội nghị đ/c:.................................................................................................

* Đồng chí chủ trì hội nghị thông qua chương trình, nội dung hội nghị:

…………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

* NỘI DUNG HỘI NGHỊ

- Đồng chí ……………………………………….……quán triệt việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2019.

I. Đánh giá chất lượng chi bộ

 1. Kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 2019
 • Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ năm
 • Hội nghị thảo luận góp ý, bổ sung như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 1. Xếp loại chi bộ

Sau khi thảo luận, góp ý vào bản Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2019; căn cứ hướng dẫn của Đảng uỷ, Hội nghị nhất trí chấm điểm cho từng nội dung và xếp loại chi bộ như sau:

+ Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Đạt...............điểm, biểu quyết ............/ ...........

+ Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Đạt...............điểm, biểu quyết ............/ ...........

+ Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ:

Đạt...............điểm, biểu quyết ............/ ...........

+ Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội:

Đạt...............điểm, biểu quyết ............/ ...........

+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:

Đạt...............điểm, biểu quyết ............/ ...........

- Tổng số:...................điểm, xếp loại chi bộ:.................................................................

II. Đánh giá chất lượng đảng viên

1. Hội nghị nghe các đồng chí đảng viên tự kiểm điểm. Hội nghị thảo luận, góp ý cho đảng viên như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Xếp loại đảng viên

- Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên theo 4 mức:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

 • Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên bằng hình thức bỏ phiếu kín:

................................................................................................................................

- Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

 1. Đ/c ........................................................................................................Trưởng ban
 2. Đ/c .........................................................................................................Uỷ viên
 3. Đ/c .........................................................................................................Uỷ viên

* Kết quả xếp loại đảng viên

a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 1. Đ/c…........................................................................................đạt…................/…........
 2. Đ/c…........................................................................................đạt…................/…........
 3. Đ/c…........................................................................................đạt…................/…........

b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

 1. Đ/c.............................................................................................đạt.................../..............
 2. Đ/c.............................................................................................đạt.................../..............
 3. Đ/c.............................................................................................đạt.................../..............
 4. Đ/c.............................................................................................đạt.................../..............
 5. Đ/c.............................................................................................đạt.................../..............
 6. Đ/c..............................................................................................đạt.................../..............

a. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

 1. Đ/c.............................................................................................đạt.................../..............
 2. Đ/c.............................................................................................đạt.................../..............

b. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Đ/c.............................................................................................đạt.................../..............

Hội nghị kết thúc vào hồi............giờ.............phút ngày...........tháng.........năm 20......

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Đánh giá bài viết
7 26.436
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm