Bộ đề ôn thi THPT quốc gia 2021 môn Vật lý có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2021
MÔN VẬT LÍ
Thời gian: 50 phút
Câu 1: Phương trình dao động điều hòa
cos( )x A t
, chọn điều sai:
A. Vận tốc
sin( )v A t
. B. Gia tốc
2
s( )a Aco t
.
C. Vận tốc
cos( )
2
v A t
. D. Gia tốc
.
Câu 2: Giới hạn quang điện của một kim loại là
o
. Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại:
A.
0
hc
A
. B.
0
h
A
c
. C.
0
c
A
h
. D.
0
A
hc
.
Câu 3: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 4 s, thời gian ngắn nhất để con lắc đi
từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là
A. 0,5 s. B. 1 s. C. 1,5 s. D. 2 s.
Câu 4: Sóng cơ truyền được trong các môi trường
A. lỏng, khí và chân không. B. chân không, rắn và lỏng.
C. khí, chân không và rắn. D. rắn, lỏng và khí.
Câu 5: Hai hạt nhân
3
1
T và
3
2
He có cùng
A. số nơtron.. B. số nuclôn.. C. điện tích.. D. số prôtôn..
Câu 6: Cho hai điện tích q
1
= 4.10
-10
C, q
2
= 6.10
-10
C, đặt tại A và B trong không khí biết AB =
6 cm. Xác định vectơ cường độ điện trường
E
tại H, là trung điểm của AB.
A.
3
E 4.10 (V / m)
. B.
3
E 2.10 (V / m)
. C.
3
E 6.10 (V / m)
. D.
E 0
.
Câu 7: Vật sáng AB đặt ở hai vị trí cách nhau a =4cm, thấu kính đều cho ảnh cao gấp 5 lần vật.
Tính tiêu cự của thấu kính.
A. f = 15cm. B. f = 10cm. C.
f 20 cm
D.
f 5cm
Câu 8: Ắc quy xe máy có suất điện động 12V và điện trở trong 1 Ω. Mạch ngoài có 2 bóng đèn
dây tóc cùng loại 12V-18W mắc song song. Xác định cường độ dòng điện qua nguồn khi 1 bóng
đèn bị đứt dây tóc. Bỏ qua điện trở các dây nối.
A.
4
I A
3
B.
I 2,4A
C.
I 12A
D.
I 1,5A
Câu 9: Sóng siêu âm có tần số
A. lớn hơn 2000 Hz. B. nhỏ hơn 16 Hz.
C. lớn hơn 20000 Hz. D. trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz.
Câu 10: Tai ta phân biệt được hai âm có độ cao (trầm – bổng) khác nhau là do hai âm đó có
A. tần số khác nhau. B. biên độ âm khác nhau.
C. cường độ âm khác nhau. D. độ to khác nhau.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 11: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 m . Chiếu vào kim loại đó lần lượt các
chùm bức xạ đơn sắc có năng lượng ε
1
= 1,5 .10
-19
J; ε
2
= 2,5 .10
-19
J; ε
3
= 3,5 .10
-19
J; ε
4
=
4,5. 10
-19
J thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra với
A. Chùm bức xạ 1. B. Chùm bức xạ 2. C. Chùm bức xạ 3. D. Chùm bức xạ 4..
Câu 12: c mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bằng công
thức: E
n
= -13,6/n
2
(eV) với n là số nguyên; n = 1 ứng với mức cơ bản k; n = 2, 3, 4…ứng với
các mức kích thích. Tính tốc độ electron trên quỹ đạo dừng Bo thứ hai.
A. 1,1.10
6
(m/s). B. 1,2.10
6
(m/s). C. 1,2.10
5
(m/s). D. 1,1.10
5
(m/s)..
Câu 13: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là
A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.
B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.
C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.
D. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.
Câu 14: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ.
Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là
A. 2λ. B. λ. C. 0,5λ. D. 0,25λ.
Câu 15: Cho 4 tia phóng xạ: tia
, tia
, tia
và tia
đi vào một miền có điện trường đều
theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban
đầu là
A. tia
. B. tia
. C. tia
. D. tia
.
Câu 16: Cho một máy phát dao động điện từ có mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm L
=1/π (mH) và một tụ điện C = 10/π (pF). Biết tốc độ của sóng điện từ trong chân không là c =
3.10
8
m/s. Bước sóng điện từ mà máy phát ra là
A.6 m. B. 60 m.. C. 6 km . D. 3 km
Câu 17: Mạch chọn sóng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung
thay đổi được. Khi điện dung của tụ là 20 µF thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m.
Nếu muốn thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ thế nào?
A. giảm đi 5 µF. B. tăng thêm 15 µF. C. giảm đi 20 µF. D. tăng thêm 25 µF.
Câu 18: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. biên độ và gia tốc B. li độ và tốc độ
C. biên độ và năng lượng D. biên độ và tốc độ
Câu 19: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện
xoay chiều có điện áp hiệu dụng U
1
= 200 V, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để
hở là U
2
= 10 V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là
A. 500 vòng. B. 25 vòng. C. 100 vòng. D. 50 vòng.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 20: Một hạt nhân có độ hụt khối là 0,03 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c
2
. Năng lượng liên kết
của hạt nhân này là
A.
4968mJ.
B.
31,05MeV.
C.
27,95MeV.
D.
251,5J.
Câu 21: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng
lên vật ngoại lực F=20cos(10πt) N(t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng
hưởng. Lấy π
2
= 10. Giá trị của m là
A. 0,4 kg. B. 1 kg. C. 250 kg. D. 100 g.
Câu 22: Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là
u 220 2 cos 100 t
4
V(t tính
bằng s). Giá trị của u ở thời điểm t = 5 ms là
A.
220 V.
B.
110 2 V.
C.
110 2V.
D.
220V.
Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều
u 200 6 cos t V
(ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch
gồm điện trở
100 3
Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω để cường độ dòng
điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt cực đại I
max
. Giá trị của I
max
bằng
A. 3 A. B.
6
A. C. 2 A. D.
2 2
A.
Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn
sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên n quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung
tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S
1
, S
2
đến M có độ lớn bằng
A. 2λ. B. 1,5λ. C. 3λ. D. 2,5 λ.
Câu 25: Một vật dao động điều hòa với phương trình
cos( )x A t
. Hình bên là đồ thị biểu
diễn sự phụ thuộc ly độ x của vật theo thời gian t. Xác định giá trị ban đầu của x = x
0
khi t= 0.
A.
4 3
cm. B.
4 2
cm.
C. 6 cm. D. 6,5 cm.
Câu 26: Năng lượng của một phôtôn được xác định theo biểu thức
A.
/hf c
. B.
/ .hc
C.
/ .c h
D.
/ .h c
Câu 27: Chuyển động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động
này có phương trình lần lượt là
1
x 4cos 10t cm
4
2
3
x 3cos 10t cm
4
. Độ lớn vận
tốc của vật ở vị trí cân bằng là
A. 100 cm/s. B. 50 cm/s. C. 10 cm/s. D. 80 cm/s.
t(s)
0
x(cm)
0,4
0,7
0,1
x
0
8

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Bộ đề ôn thi THPT quốc gia 2021 môn Vật lý có đáp án do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Tài liệu bao gồm 5 đề thi khác nhau có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới đạt kết quả cao.

Để có thể đạt điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia 2021 thì việc luyện đề là rất quan trọng. Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu luyện thi, VnDoc giới thiệu chuyên mục thi THPT Quốc gia. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề ôn thi THPT quốc gia 2021 môn Vật lý có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 481
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm