Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa học năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN A HỌC 8
Thời gian: 45 phút
Câu 1: Chất nào sau đây được coi tinh khiết
A. Nước cất. B. Nước suối. C. Nước khoáng. D. Nước đá từ nhà máy.
Câu 2: Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử 1H, 1N, 3O) là:
A. HNO
3
; B. H
3
NO; C. H
2
NO
3
; D. HN
3
O
Câu 3: Cách viết nào sau đây sai:
A. 4 nguyên tử natri: 4Na B. 1 nguyên tử nito: N
C.3 nguyên tử Canxi: 3C D. 2 nguyên tử Sắt: 2Fe
Câu 4 : Trong các công thức hóa học sau, công thức hóa học nào sai:
A. K
2
O B. BaNO
3
C. ZnO D. CuCl
2
Câu 5: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào xảy ra hiện tượng vật ?
A. Hòa tan muối ăn vào nước.
B. Hòa tan đường vào nước.
C. Lấy một lượng thuốc tím (rắn) bỏ vào ống nghiệm rồi đun nóng. Đun tàn đỏ của que đóm
vào gần miệng ống nghiệm, thấy que đóm bùng cháy.
D. Cả A B
Câu 6: Dãy chất nào sau đây đều kim loại
A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc . B. Vàng, magie, nhôm, clo.
C. Oxi, nito, cacbon, canxi. D. St, chì, km , thiếc.
Câu 7: Nước vôi (canxi hidroxit) quét lên tường sau một thời gian tiếp xúc với khí cacbonic
ngoài không khí sẽ hóa rắn canxi cacbonat hơi nước. Phương trình chữ của phản ứng
phương trình nào sau đây?
A. Nước vôi chất rắn B. Canxi hidroxit + khí cacbonic canxi cacbonat + nước
C. Ca(OH)
2
+ khí cacbonic CaCO
3
+ H
2
O D. Nước vôi + CO
2
CaCO
3
+ nước
Câu 8: Hãy ghép nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp. ( 1 đ ).
Cột A
Cột B
Trả lời
1. Hợp chất
a. những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
1.
2. Đơn chất
b. chỉ gồm một chất, tính chất nhất định, không đổi
2.
3. Hỗn hợp
c. những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
3.
4. Chất tinh khiết
d. gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau, tính chất thay đổi.
4.
e. những hạt cùng nhỏ trung hoà về điện.
Câu 9: Một oxit công thức là Fe
2
O
3
. Hóa trị của Fe trong oxit là:
A. I B. II C. III D. IV
Câu 10: Nguyên tử những loại hạt nào?
A.e, p, n. B. e, p C. p, n D. n, e
Câu 11: Dấu hiệu nào giúp ta khẳng định phản ứng hoá học xảy ra?
A. Một trong s các dấu hiệu dưới B. sự thay đổi màu sắc
C. chất khí thoát ra (sủi bọt) D. chất kết tủa (chất không tan)
Câu 12: Cho CTHH của một số chất: Cl
2
, ZnCl
2
, Al
2
O
3
, Ca, NaNO
3
, KOH
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. 3 đơn chất 3 hợp chất B. 5 đơn chất 1 hợp chất
C. 2 đơn chất 4 hợp chất D. 1 đơn chất 5 hợp chất
Câu 13 : Nguyên tử lưu huỳnh nặng hơn nguyên tử oxi bao nhiêu lần?
A.1 lần. B.2 lần. C.3 lần. D.4 lần.
2. Tự luận(6đ):
Câu 14(2 đ) : Nêu ý nghĩa của các hợp chất sau: a. FeSO
4
; b. Ca(OH)
2
Câu 15(2đ):a. Tính hóa trị của Mg trong hợp chất MgCl
2
, biết Cl(I)
b. Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi kẽm (Zn) hoá trị (II) nhóm (PO
4
) hóa trị (III)
Câu 16 (2đ) Một hỗn hợp gồm bột nhôm, bột sắt muối ăn nghiền nhỏ.
Nêu phương pháp tách riêng 3 chất ra khỏi hỗn hợp.
(Biết Fe=56, S= 32, N=14, O=16, H=1)
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
1. Trắc nghiệm
Mỗi đáp án khoanh đúng được 0.25đ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
A
C
B
D
D
B
1-c
2-a
3-d
4-b
C
A
A
C
B
2.Tự luận
Câu
Đáp án
Biểu điểm
14
(2 điểm)
a. –Được tạo nên từ 3 nguyên tố: Sắt, Lưu huỳnh, Oxi
- Được tạo nên từ 1Fe, 1S, 4O.
- Phân tử khối của phân tử FeSO
4
56+ 32+ 16 x 4 = 152 đvC
b. –Được tạo nên từ 3 nguyên tố: Canxi, Hidro, Oxi
- Được tạo nên từ 1Ca, 2O, 2H.Phân tử khối của phân tử
Ca(OH)
2
40 + (16+1) x 2= 74 đvC
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
15
(2 điểm)
a. Gọi a hoá trị của Mg trong MgCl
2
Theo qui tắc: 1.a = 2.I=
=> a= (2.I) :1= II
b. - Công thức dạng chung : Zn
II
x
(PO
4
)
y
III
- Theo quy tắc hóa trị ta : II . x = III. y
Chuyển thành tỉ lệ :
x
y
=
III
II
=
3
2
=> x= 3, y=2
Công thức hóa học đúng Zn
3
(PO
4
)
2
16
(2 điểm)
8D-1đ
.- Cho hỗn hợp vào nước khuấy đều muối tan còn nhôm sắt
không tan n lọc tách nhôm sắt ra khỏi hỗn hợp
- cạn dung dịch còn lại thu được muối ăn
0,5đ
0.5đ
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
- Dùng nam châm hút lấy Fe còn lại là Al
17
(8D-1đ)
a . Ta có: PTK của hợp chất A :
X + 2 x 16 = 32 x 2 = 64 (đvC)
b. Từ X + 32 = 64
=> X = 64 32 = 32 (đvC)
Vậy X là nguyên tố Lưu huỳnh , KHHH : S
0.5 đ
0.5đ
ĐỀ 2
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN A HỌC 8
Thời gian: 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Chọn đáp án đúng trong các câu sau rồi ghi vào bài làm.
Câu 1. Trong mọi nguyên tử đều
A. Số electron bằng s proton;
B. Số proton bằng số nơtron;
C. Số nơtron bằng số electron;
D. Số proton bằng số electron bằng số nơtron.
Câu 2. Cách viết 2H
2
O chỉ ý
A. Hai nguyên tử nước;
B. Hai phân tử nước;
C. Hai nguyên tố hiđro một nguyên tố oxi;
D. Một phân tử hiđro một phân tử oxi.
Câu 3. Cho các chất công thức hoá học sau:
1. H
2
O 2. NaCl 3.H
2
4. Cu 5.O
3
6. CH
4
7. O
2
Nhóm chỉ gồm các đơn chất
A. 1;3;5;7 B. 1;2;4;6 C. 2;4;6;7 D. 3;4;5;7
Câu 4. Cho biết công thức hoá học chung của hợp chất A
x
B
y
, trong đó A hoá trị a
B hoá trị b.
Theo quy tắc hoá trị ta có:
A. x.y = a.b; B. a.x= b.y; C. a.y = b.x; D. Cả A, B, C đều đúng.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa học năm 2020

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa học năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa kèm đáp án đi kèm, dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa học năm 2020 - 2021. Tài liệu gồm 5 đề thi kèm theo đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

...................................

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa học năm 2020 - 2021, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 64
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm