Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Lai Đồng năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG THCS LAI ĐỒNG
T KHOA HC T NHIÊN
ĐỀ KIM TRA GIA HC KÌ I
Môn: Hóa 8
Thi gian: 45 phút không k thời gian giao đề
I. MA TRN:
Ni dung
kiến thc
Nhn biết
Vn dng
Tng
Vn dng
Vn dng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Cht
Nguyên t -
Phân t
Hc sinh nm
được các khái
nim: Cht
Nguyên t -
Phân t.
Biết vn dng
quy tác hóa tr
lp CTHH và
tính PTK
S câu
S điểm
T l %
3
0,75
7,5%
3
0,75
7,5%
1
3
30%
7
4,5
45%
2. Phn
ng hóa
hc
Hc sinh biết
phân bit hin
ng vt lí
vi hiện tượng
hóa hc và
phn ng hóa
hc
Vn dụng định
luật BTKL để
tính toán.
S câu
S điểm
T l %
3
0,75
7,5%
3
0,75
7,5%
1
2
20%
1
2
20%
8
5,5
55%
TS câu
TS đim
T l %
6
1,5
15%
2
5
50%
15
10
100%
II. Đ BÀI VÀ ĐIỂM S:
ĐỀ S 1
1. Phn trc nghim khách quan (3 điểm)
Câu 1:Cht nào sau đây là hp cht:
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. H
2
C. Cu
B. H
2
O
D. N
2
Câu 2 Hãy chn công thc hoá hc phù hp vi hoá tr II ca nitơ trong các công thc
sau:
A. N
2
O
C. NO
B. N
2
O
3
D. NO
2
Câu 3: Phân t khi ca SO
2
:
A 50 đvC B 60 đvC C 64 đvC D 70 đvC
Câu 4: Nguyên t cha my loi ht ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 5: St có công thc hóa hc là:
A. Cu B. Fe C. Al D. S
Câu 6: Trong các công thc sau công thức nào đúng: Biết K (I)
A. K
2
O
C. KO
B. KO
2
D. K
2
O
2
Câu 7:( 0.5điểm) : Phn ng hoá hc là quá trình biến đổi:
A. Th tn ti ca cht
C. Nguyên t này thành nguyên t khác
B. Cht này tnh cht khác.
D. Nguyên t này tnh nguyên t khác.
Câu 8 : Cho PTPƯ: MnO
2
+ 4HCl MnCl
2
+ Cl
2
4H
2
O S cht phn ng và s cht sn
phm ln lượt là:
A. 2 và 3.
C. 2 và 4.
B. 3 và 2.
D. 1 và 3.
Câu 9: (0.5 điểm): Cho phn ng hoá hc sau: Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
T l c chất trong phương tnh là:
A. 1 : 1 : 1 : 1.
C. 1 : 2 : 1 : 1.
B. 1 : 3 : 1 : 1.
D. 1 : 1 : 2 : 2
Câu 10 : Khi đt P trong Oxi to thành P
2
O
5
, phương trình cân bằng đúng là:
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. 4P + 5O
2
0
t

2P
2
O
5
.
C. P + O
2
0
t

P
2
O
5
.
B. 2P + O
2
0
t

P
2
O
5
.
D. 4P + 5O
2
0
t

P
2
O
5
.
Câu 11: Hiện ợng sau đây Để đinh Sắt ngoài không khí m mt thời gian sau đinh
St b gỉ” là hiện tượng vt lí hay hiện tượng hóa hc ?
A. Hiện tượng vt lí B. Hiện tượng hóa hc.
C. Va hiện tượng vt lí va hiện tượng hóa hc. C. A,B, C đều đúng
Câu 12: Cách phát biu nào đúng v ni dung ca định lut bo toàn khi lưng
A. Trong mt phn ng hoá hc, tng khi lưng ca các sn phm bng tng
khi lưng ca các cht phn ng.
B.Tng sn phm các cht bng tng cht tham gia.
C.Trong mt phn ng, tng s phân t cht phn ng bng tng s pn t cht to thành.
D. Tng sn phm luôn gp hai ln tng cht tham gia.
2. Phn t luận (7 điểm)
Câu 13: ( 2 đim): n bằng các phương trình phản ng sau:
1) K + O
2
o
t

K
2
O
2) P
2
O
5
+ H
2
O
H
3
PO
4
3) CuO
o
t

Cu + O
2
4) Fe(OH)
3
+ HCl
FeCl
3
+ H
2
O
5, CaCl
2
+K
2
CO
3
CaCO
3
+KCl
6, Cu( NO
3
)
2
+ NaOH
Cu(OH)
2
+ NaNO
3
7, CaO + HCl
CaCl
2
+ H
2
O
8. Al(OH)
3
o
t

A
2
O
3
+ H
2
O
Câu 14:( 3 điểm ): Mt hp chất được to bi mt nguyên t X liên kết vi ba nguyên t
oxi. Biết khi lưng mol ca hp cht gp 2 ln khi lưng mol ca nguyên t canxi.
1. Tính khối lượng mol ca hp cht nói trên ?
2. Xác đnh nguyên t X và viết công thc hóc hc ca hp cht ?
Câu 15: (2 đim): Hp cht X đưc to bi Fe (III) và O

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Lai Đồng năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa có ma trận đề thi và đáp án đi kèm, dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Lai Đồng năm 2020 - 2021, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 505
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm