Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 1 LỚP 10
MÔN TIẾNG ANH NĂM 2019 - 2020
ĐỀ 1
Find the words which is pronounced differently in the part underlined.
1. A. checkroom
B. cockroach
C. bankrupt
D. Kremlin
2. A. chore
B. machine
C. much
D. such
3. A. children
B. divorce
C. married
D. present
4. A. game
B. bridge
C. against
D. garage
5. A. legal
B. level
C. league
D. leader
Đáp án: 1 - D; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - B
II. Fill the gaps with the correct form of the verbs in brackets.
1. I’m busy right now. I (prepare) ____________________ dinner.
2. Mai (not/ study) _________________ very hard at the moment. I (not/ think)
_______________ she’ll pass the exam.
3. Look! Mary (wear) _________________________ a pink shirt. She (look)
______________ so pretty in it.
4. In Vietnam, many people (live) ______________ in extended families.
5. Do you want to have the chicken or the beef? I think we (have) __________the beef.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6. I (be) ____________ so thirsty now! OK. I (bring) _______________ some water.
7. John (speak) _____________ English and French. Now he (speak)_______________
French to some visitors from Paris.
8. As planned, we (drive) ________________ from our city to the sea.
Đáp án: 1. am preparing
2 - isn't studying - don't think
3 - is wearing - looks
4 - live
5 - will have
6 - am - will bring
7 - speaks - is speaking
8 - are going to drive
III. Complete each of the following sentences with a word/ phrase from the box.
do the laundry/ household chores/ junk/ lungs/ breadwinner/ brain/ exercise/ doing the
washing-up
1. It is the ……………… that controls all the organs in the body.
2. If you breath in deeply, your ………………….. can expand to twice their normal size.
3. It does not take him much time to ……………….. because he has a washing machine.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. He hates …………………….. after dinner and sometimes breaks a bowl or a plate.
5. To stay healthy or become stronger, you should ………………… regularly.
6. As a ……………….. in his family, Mr. Black has to work hard all the time for money.
7. I have to do some …………………. such as cooking meals, cleaning the house and
washing the dishes.
8. ……………………………. food is a kind of food that is quick and easy to prepare and
eat, but it is thought to be bad for your health.
Đáp án:
1 - brain
2 - lungs
3 - do the laundry
4 - doing the washing - up
5 - exercise
6 - Breadwinner
7 - household chores
8 - junk
IV. Rewrite the following sentences with the given beginning or under instruction so
that the meaning is unchanged.
1. They haven’t finished their new hospital yet. (Passive Voice)

Đề thi môn tiếng Anh lớp 10 giữa học kì 1

Bộ đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 10 trên đây nằm trong bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 10 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung Unit 1 - 3 SGK tiếng Anh lớp 10 sách mới giúp các em học sinh lớp 10 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Bộ 8 đề kiểm tra tiếng Anh 10 được biên tập giống với đề thi chính thức của bộ GD&ĐT với nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh 10 mới khác nhau như: Tìm từ có cách phát âm khác, Tìm từ có trọng âm khác, Chọn đáp án đúng, Dạng bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh trả lời câu hỏi, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi, .... giúp các em học sinh lớp 10 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Download bộ đề thi tại: Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.579
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm