Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN

50 28.433

Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả. 

Tham khảo thêm đề cương ôn thi Tiếng Anh tại đây: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2018 - 2019. HOT

Đề 1

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1point)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2: Listen and draw the line. There is an example. (1 point)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 3. Listen and tick. (1 point)

1. Laura: Who is she?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

2. Lilly: How many books?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

3. Mary: How many cats?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

4. Jane: What are these?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4. Listen and complete. (1point)

This is my (1) _________________. She is 30 years (2) ___________. She is (3) _______________and (4) ____________.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1 point)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 point)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 8. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 point)

This is my (1) __________. She is (2) ________years old. She is (3)__________. She is (4)________.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

PART III: SPEAKING (2 points) (10')

Question 9, 10.

1. Listen and repeat            2. Point, ask and answer

3. Listen and comment          4. Interview

The End

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING ( 20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Tape-script:

1. He is my baby brother 2. She is my mother

3. This is my grandfather 4. He is my bother.

Answer: 1.A 2.B 3.C 4.D

Question 2. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)

1. It is a table 2. This is my robot 3. This is a pencil case 4. These are crayons

Answer: 1-A 2- B 3-C 4-D

Question 3. Listen and tick. (1 pt)

Tapecript: 1.Laura: Who is she ? 2. Lilly: How many books ?

Jimmy: She is my sister John: There are two books.

3. Mary: How many cats? 4. Jane: What are these?

Peter: there are five cats. Tom: These are yo-yoes.

Answer: 1-B 2- A 3-B 4-C

Question 4. Listen and complete. (1pt)

This is my (1) mother. She is 30 years (2) old. She is (3) young and (4) pretty.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tick ( ) or cross ( X ) in the box. (1pt).

1. X 2. X 3. √ 4. √

Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).

1. Yes 2.Yes 3. Yes 4.Yes

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1.CAT 2. SIX 3. WATCH TV 4. THREE

Question 8. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)

This is my (1) SISTER . She is (2) TEN years old. She is (3)YOUNG. She is (4)PRETTY.

Part III: Speaking:

Question 9, 10: (2 points ) - (10 minutes)

1. Listen and repeat

- pretty, short, fat, grand mother

2. Point, ask and answer

- Who is he? / Who is she?

He is my friend/teacher

- What are these? / What are those?

They are books.

3. Listen and comment

- house, father, ugly, star

4. Interview

- What is your name? =>my name is……

- What color is it? => it is black

- Who is he? => he is my friend.

⇔ Tham khảo thêm đề thi Tiếng Anh 3 có file nghe mới nhất: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019

Đề 2

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and match (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2. Listen and circle (1pt)

1. a. living room.      b. dining room.          c. bathroom.

2. a. five dogs        b. five parrots          c. nine parrots

3. a. cycling          b. dancing             c. singing

4. a. trains           b. kites               c. planes

5. a. a puzzle         b. a yo-yo             c. a robot

Question 3. Listen and number (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4. Listen and tick. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 5. Reorder the words to make sentences: (1pt)

1. weather/ today/ What/ is/ in/ Quy Nhon City/ like/ the?

................................................................................................................

2. The/ are/ under/ the/ cats/ table.

................................................................................................................

3. They/ flying kites/ the/ in/ park/ are.

................................................................................................................

4. My/ is/ twenty-five/ teacher/ years old.

................................................................................................................

Question 6. Read and circle: (1pt).

1. ............... many cats do you have?

A. Why           B. How            C. What

2. What's Mai doing? – She is ....................

A. play cycling      B. cycling          C. cycles

3. How old is your .............? He's thirty-four.

A. sister          B. mother          C. father

4. What is the .................. today?

A. activity         B. colour           C. weather

Question 7. Fill in each gap with suitable words from the box as example: (1 point)

parrots   cats   dog   goldfish   dogs

Nam, Linda and Mai like pets. They have different pets. Nam has two (0) dogs and three (1) __________. Linda has three (2) __________ and one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

PART III: SPEAKING (1pt).

Question 8:

  • Listen and repeat.
  • Listen and comment.
  • Interview.

THE END

Còn tiếp ....

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe ở 1 số đề thi. Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu Tiếng Anh tại đây: Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy. 

Đánh giá bài viết
50 28.433
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm