Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
1
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 61 88
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HC KÌ 2 LP 3 MÔN TING ANH
ĐÁP ÁN M 2019 - 2020
I. Dạng bài tìm từ khác loại
Circle the odd one out:
1. Mother school father sister
2. Big book pen ruler
3. Bedroom kitchen bathroom garden
4. She he living room I
5. Sunny windy rainy tortoise
6. Am weather are is
7. Dog bird fish robot
8. Ship doll ball have
Circle the odd one out
1. A. Sunny B. Library C. Windy D. Cloudy
2. A. Six B. Seven C. School D. Ten
3. A. Cat B. Fish C. Bird D. Pencil
4. A. Bedroom B. Chair C. Bathroom D. Kitchen
5. A. Book B. Pen C. Robot D. Ruler
Chọn từ khác loại:
1. A. bed B. cupboard C. bedroom D. wardrobe
2. A. cycle B. do homework C. different D. listen to music
3. A. dog B. doll C. ship D. truck
4. A. family B. gate C. garage D. fence
5. A. poster B. robot C. picture D. photo
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
2
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
6. A. mirror B. dining room C. living room D. bathroom
7. A. sing B. read C. skip D. music
8. A. sunny B. weather C. rainy D. windy
9. A. mother B. school C. father D. sister
10. A. big B. book C. pen D. ruler
11. A. bedroom B. kitchen C. bathroom D. garden
12. A. she B. he C. living room D. I
13. A. sunny B. windy C. rainy D. tortoise
14. A. am B. weather C. are D. is
15. A. dog B. bird C. fish D. robot
II. Dạng bài chọn đáp án đúng
Read and circle:
1. ………… many cats do you have?
A. Why B. How C. What
2. What’s Mai doing? She is ………………..
A. play cycling B. cycling C. cycles
3. How old is your ………….? He’s thirty-four.
A. sister B. mother C. father
4. What is the ……………… today?
A. Activity B. colour C. weather
Circle the correct answers A , B or C.
1. ............... I’m Linda.
A. Hello B. Goodbye C. What
2. How old ............. she ? - She is ten years old.
A. am B. is C. are
3. .............. many dogs do you have?
A. What B. How C. Where
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
3
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
4. There is a …….….. in the bedroom.
A. bed B. clouds C. dogs
5. How’s the weather today? - It’s …….……
A. ship B. ball C. sunny
Read and circle
1. There (is / are) one wardrobe in the bedroom.
2. I have four (robot/ robots)
3. Nam (have/ has) two balls.
4. He is (playing/ listening) to music.
5. How many (toy/ toys) do you have?
Choose the best answer
1/ What are they doing? They are _____ with paper boat.
A. doing B. making C. playing
2/ Has she got any pet? No, she_____.
A. has B. hasn’t C. haven’t
3/ How many ______ are there in your bedroom? There are two.
A. chair B. chairs C. x
4/ What’s Mai doing? She ______.
A. play cycling B. cycling C. cycles
5/ How old is your_______? He’s thirty-four.
A. sister B. mother C. father
6/ What is the ______ like today?
A. activity B. colour C. weather
7/ _______ many cats do you have?
A. Why B. How C. What
8/ What _____ are your dogs? They are black and white.
A. colour B. yellow C. sunny

Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 3

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh 3 mới thường xuất hiện trong đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh khác nhau như: tìm từ khác loại, dạng bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 3, sắp xếp, ... giúp các em học sinh lớp 3 nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh sắp tới.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
10 4.867
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm