Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 6 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. dance

B. draw

C. song

D. sing

2. A. plane

B. pet

C. doll

D. kite

3. A. parrot

B. flower

C. dog

D. cat

4. A. in

B. in front of

C. like

B. next to

5. A. hungry

B. poster

C. picture

D. photo

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

1. U _ b r e _ _ a

2. _ a _ _ i t

3. B _ l l _ _ n

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

4. _ e a d _ _ g

5. _ l _ _ d y

6. F _ s h _ a n _

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Ngoc Son Temple is _____________ the theatre

A. next

B. front of

C. near

D. from

2. Those __________ are small.

A. books

B. book

C. your book

D. you book

3. My father is __________ engineer.

A. an

B. a

C. the

D. x

4. How many floors __________ Anna’s school have?

A. does

B. do

C. is

D. are

5. They ___________ now

A. dance

B. are dance

C. are dancing

D. do dance

6. ___________ is your teacher? - He is in the classroom.

A. What

B. Where

C. When

D. Who

IV/ Read and answer these questions

Linda, Peter, Mai and Nam are having a summer holiday. Linda is in Hue. It is sunny today. She is skating in the park. Peter is in Da Nang. It is sunny too. He is cycling in the playground. Mai is in Ho Chi Minh city. It is rainy. She is listening to music in the room. Nam is in Sa Pa. It is cloudy and windy. He is flying a kite in the garden.

1. Where is Linda now?

_______________________________________

2. What is the weather like in Hue?

_______________________________________

3. What is Peter doing in Da Nang?

_______________________________________

4. What is the weather like in Sa Pa?

_______________________________________

5. What is Nam doing in Sa Pa?

_______________________________________

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. homework/ He/ doing/ his/ is/ ./

_______________________________________

2. rabbit/ She/ a/ small/ has/ ./

_______________________________________

3. the/ cats/ Are/ the/ garden/ in/ ?/

_______________________________________

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Peter is in his room.

_______________________________________

2. Linh and Nam are listening to music.

_______________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5

I/ Choose the odd one out

1. C

2. B

3. B

4. C

5. A

II/ Look at the picture and write

1. Umbrella

2. Rabbit

3. Balloon

4. Reading

5. Cloudy

6. Fish tank

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. A

3. A

4. A

5. C

6. B

IV/ Read and answer these questions

1. She is in Hue

2. It is sunny

3. He is cycling in the playground

4. It is cloudy and windy

5. He is flying a kite in the garden

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. He is doing his homework.

2. She has a small rabbit.

3. Are the cats in the garden?

VI/ Make questions for the underlined parts

1. Where is Peter?

2. What are Linh and Nam doing?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3, Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 4.289
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm