Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2022 - Đề 2 (có file nghe)

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2022 môn Tiếng Anh - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2022 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Listen and tick the correct pictures

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

1. A.

B.

2. A.

B.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

3. A.

B.

4. A.

B.

II/ Choose the odd one out

1. A. car

B. play

C. draw

D. write

2. A. in

B. behind

C. sing

D. under

3. A. parrot

B. donkey

C. rabbit

D. clean

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Where are you? - I ______________ to music in my room.

A. is listening

B. listen

C. am listening

D. listen

2. How do ________ spell ________ name? - L - I - N - H

A. You - your

B. my - my

C. you - you

D. you - your

3. How many __________ does Tony have? - He has four.

A. goldfishes

B. a goldfish

C. goldfishs

D. goldfish

4. My name is Tony. I am ten ____________.

A. year old

B. year olds

C. old year

D. years old

5. What toys does she like? - She __________ dolls

A. like

B. likes

C. liking

D. is liking

IV/ Circle the mistake in each sentence

1. What (A) are your parents (B) doing? - They are clean (C) the floor.

2. Where (A) are your friend (B)? - They are (C) in the living room.

V/ Read the text and answer the questions

My name is Thang. I am in the park with my friends: Thanh, Chung, Manh, Linda and James. Thanh is listening to music. Manh anh Chung are playing football. They like playing football very much. Linda is riding a bike. James is walking. I am drawing pictures.

1. Where are Thang and his friends?

_______________________________________________

2. What is Thanh doing?

_______________________________________________

3. What are Manh and Chung doing?

_______________________________________________

4. What is Linda doing?

_______________________________________________

5. Do they like playing in the park?

_______________________________________________

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. I/ four/ in/ have/ the/ birds/ cage/ ./

_______________________________________________

2. toys/ What/ she/ like/ does/ ?/

_______________________________________________

3. How/ have/ pets/ do/ many/ you/ ?/

_______________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2

I/ Listen and tick the correct pictures

1. B

2. B

3. B

4. A

Nội dung bài nghe

1. What are you doing? - I’m reading books in a room.

(Bạn đang làm gì vậy? - Tôi đang đọc sách ở trong phòng)

2. What are you doing? - I’m watching TV

(Bạn đang làm gì vậy? - Tôi đang xem ti vi)

3. Where are you? - I’m in a room. I’m doing my homework.

(Bạn đang ở đâu? - Tôi ở trong phòng. Tôi đang làm bài tập về nhà)

4. What are you doing? - I’m playing chess. I like playing chess very much.

(Bạn đang làm gì vậy? - Tôi đang chơi cờ. Tôi thích chơi cờ rất nhiều)

II/ Choose the odd one out

1. A

2. C

3. D

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. D

3. D

4. D

5. B

IV/ Circle the mistake in each sentence

1. C (clean => cleaning)

2. B (friend => friends)

V/ Read the text and answer the questions

1. They are in the park

2. Thanh is listening to music

3. Manh anh Chung are playing football

4. Linda is riding a bike

5. Yes, they do

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. I have four birds in the cage

2. What toys does she like?

3. How many pets do you have?

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 1, Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 3. Nhóm tài liệu học tập lớp 3 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 3.

Đánh giá bài viết
31 8.229
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm