Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3 (có file nghe)

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Listen and tick the correct picture

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

1. A.

B.

2. A.

B.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

3. A.

B.

4. A.

B.

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

1. d _ n c _

2. _ i t _

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

3. p _ a _ _

4. _ m b _ e l l _

III/ Choose the odd one out

1. A. dog

B. cat

C. pet

D. rabbit

2. A. sunny

B. rainy

C. snow

D. windy

3. A. dance

B. song

C. skate

D. sing

IV/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Where is Ho Chi Minh city? - It is ____________ south Vietnam

A. on

B. in

C. at

D. with

2. Where’s my ball? - It’s here, ___________ the chair

A. in

B. at

C. on

D. onto

3. What’s the weather like today? - It is ______ in Hanoi.

A. cloudy

B. cloud

C. sun

D. rain

4. _________ go to the supermarket!

A. Let

B. Lets

C. Let’s

D. Letting

5. ____________ is your teacher? - He is in the classroom.

A. What

B. Where

C. When

D. Who

V/ Make questions for the underlined parts

1. Tony and Lucy are watching TV.

____________________________________________

2. Yes, I am playing with my kitten.

____________________________________________

3. My mother is forty years old.

____________________________________________

VI/ Read the text and decide T (true) or F (false)

My name is Trang. I am a pupil at Ha Long Primary School. I like pets very much. I have a dog, a cat and two rabbits. This is my dog. It’s beautiful. That is my cat. It’s cute. It can catch mice. Those are my two rabbits. They are eating carrots in the garden. Oh I also have two goldfish. They are in the fish tank. How about you? Do you like pets?

1. Trang likes pets very much

2. Trang has some pets

3. Her dog isn’t beautiful

4. Her rabbits are eating tomatoes

5. She has two goldfish

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3

I/ Listen and tick the correct picture

1. A

2. B

3. B

4. A

II/ Look at the picture and complete the words

1. dance

2. kite

3. plane

4. umbrella

III/ Choose the odd one out

1. C

2. C

3. B

IV/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. C

3. A

4. C

5. B

V/ Make questions for the underlined parts

1. What are Tony and Lucy doing?

2. Are you playing with your kitten?

3. How old is your mother?

VI/ Read the text and decide T (true) or F (false)

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 1, Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
21 5.531
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm