Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 5 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and write

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

1. _____________

2. _____________

3. _____________

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

4. _____________

5. _____________

6. _____________

II/ Choose the odd one out

1. A. kite

B. toy

C. truck

D. robot

2. A. sunny

B. rainy

C. cloudy

D. snow

3. A. listening

B. reading

C. ball

D. drawing

III/ Choose the correct answer

1. Are there three posters __________ the wall?

A. in

B. under

C. at

D. on

2. How many ________ are there in the fish tank?

A. goldfish

B. a goldfish

C. goldfishes

D. goldfishs

3. Does he like pets?

A. Yes, he is

B. Yes, he does

C. No, he not

D. No, he is not

4. ______________? - He is forty

A. How old is your teacher?

B. How old your teacher?

C. How is your teacher old?

D. How your teacher is old?

5. __________ does your father do?

A. Who

B. How

C. What

D. When

6. What toys does she like? - She ________ ships.

A. like

B. likes

C. does like

D. is like

IV/ Read the following text and answer the following questions

Bob’s favorite toy is his toy car. It is red and blue. It has yellow wheels. The car is small. He can put it in his school bag. He really likes his toy car.

1. What is Bob’s favorite toy?

________________________________________

2. What color is it?

________________________________________

3. What color are the wheels?

________________________________________

4. Is it big?

________________________________________

5. Where can he put it?

________________________________________

V/ Make questions for the underlined parts

1. It is stormy in Hue today.

________________________________________

2. The children are in the park.

________________________________________

3. My parents are watching TV.

________________________________________

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. beautiful/ Sapa/ is/ ./

________________________________________

2. rabbit/ She/ a/ small/ has/./

________________________________________

3. the/ goldfish/ Where/ are/ ?/

________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4

I/ Look at the picture and write

1. rabbit

2. fish tank

3. balloon

4. doll

5. plane

6. listen to music

II/ Choose the odd one out

1. B

2. D

3. C

III/ Choose the correct answer

1. D

2. A

3. B

4. A

5. C

6. B

IV/ Read the following text and answer the following questions

1. His favorite toy is his toy car

2. It is red and blue

3. They are yellow

4. No, it isn’t

5. He can put it in his school bag.

V/ Make questions for the underlined parts

1. What is the weather like in Hue today?

2. Where are the children?

3. What are your parents doing?

VI/ Reorder these words to have correct sentences

1. Sapa is beautiful

2. She has a small rabbit

3. Where are the goldfish?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 3, Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021 - Đề 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
31 4.883
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm