Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31

Phiếu bài tập tuần 31 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 nâng cao: What are you doing? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 và Unit 19 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and choose the correct answer

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31

He’s reading/ singing.

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31

She’s dancing/ sleeping.

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31

She’s sleeping/ eating.

4. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31

He’s wearing/ eating.

5. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31

She’s eating/ singing.

II/ Write

is

are

am

1. What _________ you doing? I __________ watching TV.

2. Hung _________ cooking in the kitchen.

3. What _________ Linda and Mary doing? They _________ skipping

4. What _________ your sister doing? She _________ reading a book.

5. We _________ playing basketball in the gym.

III/ Give the correct form of the verbs in brackets

1. She (have) a ship but she (not have) a truck.

_____________________________________________

2. How your brother (be)? - He (be) very well

_____________________________________________

3. He (listen) to music now? - Yes, he (be).

_____________________________________________

4. What pets you (like)? - I (like) puppies.

_____________________________________________

5. There (be) any posters under the table? - No, there (be not)

_____________________________________________

IV/ Make questions for the underlined parts

1. John is in his room.

_____________________________________________

2. Anna and Lisa are watching TV.

_____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31

I/ Look at the picture and choose the correct answer

1. He’s reading

2. She’s dancing

3. She’s sleeping

4. He’s eating

5. She’s singing

II/ Write

1. What _____are____ you doing? I ____am______ watching TV.

2. Hung ____is_____ cooking in the kitchen.

3. What ____are_____ Linda and Mary doing? They ___are______ skipping

4. What _____is____ your sister doing? She ____is_____ reading a book.

5. We _____are____ playing basketball in the gym.

III/ Give the correct form of the verbs in brackets

1. She has a ship but she doesn’t have a truck.

2. How is you brother? - He is very well

3. Is he listening to music now? - Yes, he is.

4. What pets do you like? - I like puppies.

5. Are there any posters under the table? - No, there aren’t

IV/ Make questions for the underlined parts

1. Where is John?

2. What are Anna and Lisa doing?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 31. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 29, Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 nâng cao: What are you doing? .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.183
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm