Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 3

Bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 3 kèm đáp án

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name? CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Reorder the letters to make correct words

1. EOLHL

=> ___________

4. PLELS

=> ___________

2. MNEA

=> ___________

5. NEVGEIN

=> ___________

3. OYUR

=> ___________

6. FATENRONO

=> ___________

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. class

B. clock

C. teacher

D. school

2. A. am

B. close

C. are

D. are

3. A. open

B. sit

C. in

D. spell

Exercise 3: Read and write one word in each blank

Jolie: Hi. My name is Joile. What’s your (1) _________ ?

Phuong: Hello. I’m Phuong. Nice to meet you.

Joile: (2) _____________ to meet you, too

Phuong: How (3) ___________ you spell your name?

Joile: It’s J-O-L-I-E

Phuong: J-O-L-I-E, Jolie

Joile: Well done, you spell very well

Phuong: Thank (4) ___________. Goodbye, Jolie.

Joile: ___________ (5), Phuong.

Exercise 4: Choose the correct answer

1. _______ are you, Linda and John? - We are not very well

A. How

B. Who

C. Why

2. Kiko is ______ Japan

A. to

B. with

C. from

3. What is ____ name? - His name is James

A. he

B. him

C. his

4. “Hello, teacher” - “Good _____, children”

A. hi

B. bye

C. morning

5. ______ are you today, Linda?

A. What

B. How

C. Hi

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. How Josh and Fendi (spell) their names?

_________________________________

2. This (be) his father

_________________________________

3. What (be) their names?

_________________________________

4. His name (not be) Tony.

_________________________________

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. today/ How/ you/ are/ Laura/ ?/ ,/

_________________________________

2. spell/ How/ they/ do/ names/ their/ ?/

_________________________________

3. to/ meet/ Nice/ Peter/ you/,/

_________________________________

Exercise 7: Make questions for the following answer

1. _________________________________

- She is wonderful today

2. _________________________________

- It is L-I-N-D-A

3. _________________________________

- My name is Jenifer

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 3

Exercise 1: Reorder the letters to make correct words

1. HELLO

2. NAME

3. YOUR

4. SPELL

5. EVENING

6. AFTERNOON

Exercise 2: Choose the odd one out

1. B

2. B

3. C

Exercise 3: Read and write one word in each blank

1. name

2. Nice

3. do

4. you

5. Goodbye/ Bye

Exercise 4: Choose the correct answer

1. A

2. C

3. C

4. C

5. B

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. How do Josh and Fendi spell their names?

2. This is his father

3. What are their names?

4. His name isn’t Tony.

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. How are you today, Laura?

2. How do you spell their names?

3. Nice to meet you, Peter

Exercise 7: Make questions for the following answer

1. How is she, today?

2. How do you spell your name, Linda?

3. What is your name?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 1, Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.755
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm