Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 chất lượng cao

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: That's my school có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 chất lượng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 chất lượng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words

1. BTIFUEAUL

: ______________

4. HOSCOL

: ______________

2. RGLAE

: ______________

5. RLEAY

: ______________

3. YGM

: ______________

6. SIMUC

: ______________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Our school’s ___________ is old

A. ground

B. school

C. computer

D. the

2. Can you _______ your book?

A. hit

B. close

C. open

D. B & C

3. _______ school is beautiful

A. I

B. My

C. Mine

D. You

4. Come __________ - Go ___________

A. in/ out

B. in/in

C. on/on

D. to/to

5. Is _______ school big? - Yes, it ________.

A. your/ isn’t

B. my/ are

C. your/ is

D. you/ is

6. What ________ is this? -It’s the __________.

A. school/ gym

B. room/ new

C. room/ library

D. school/ library

7. We often play in the ___________.

A. library

B. playground

C. classroom

D. school

8. There are lots of computers __________ the computer room.

A. in

B. at

C. on

D. by

Exercise 3: Read and match

1. That’s the computer room

A. No, it isn’t but it’s beautiful

2. Is your school bag?

B. Yes, it is

3. May I ask you a question?

C. It’s modern and nice

4. Is that your classroom?

D. She’s my teacher, Miss Hien

5. Who is that?

E. Yes, you can

Exercise 4: Read and circle

This is our school. It is Rose Primary school, it is big and new. This is our school playground. It is large. That is our library. It is next to the computer room. These are our classrooms. They are big and bright.

1. The name of school is _______________.

A. Queen Primary school

B. Rose Primary school

C. King Primary school

2. The school is _________________.

A. big and new

B. big and old

C. old and bright

3. The school playground is ___________.

A. large

B. old

C. small

4. The library is next to the ____________.

A. classroom

B. gym

C. computer room

5. The classrooms are ______________.

A. small and old

B. small and new

C. big and bright

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. She (be) my friend

____________________________________

2. Elephants (be) big animals

____________________________________

3. These flower (be) very beautiful

____________________________________

Exercise 6: Rewrite the following sentences

1. This is a small room

The room ____________________________

2. I am Suzie

My name ____________________________

3. It is an expensive car.

The car ______________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 chất lượng cao

Exercise 1: Unscramble the following words

1. BTIFUEAUL

: BEAUTIFUL

1. HOSCOL

: SCHOOL

2. RGLAE

: LARGE

2. RLEAY

: EARLY

3. YGM

: GYM

3. SIMUC

: MUSIC

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. D

3. B

4. A

5. C

6. C

7. B

8. A

Exercise 3: Read and match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

Exercise 4: Read and circle

1. B

2. A

3. A

4. C

5. C

Exercise 5: Give the correct form of the verbs in brackets

1. She is my friend

2. Elephants are big animals

3. These flowers are very beautiful

Exercise 6: Rewrite the following sentences

1. The room is small

2. My name is Suzie

3. The car is expensive

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 chất lượng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 nâng cao: That’s my school, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 781
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm