Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27

Phiếu bài tập tuần 27 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 3: Do you have any pets? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. pet

B. parrot

C. rabbit

D. lion

2. A. goldfish

B. shark

C. fish tank

D. bear

3. A. teddy bear

B. plane

C. kite

D. tiger

4. A. brown

B. cat

C. yellow

D. blue

5. A. she

B. a

C. he

D. it

II/ Look at the picture and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27

1. __________________

2. __________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27

3. __________________

4. __________________

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What is your favorite ___________?

A. pet

B. a pet

C. petes

D. pets

2. ________ are your pets? - They are in the garden

A. Where

B. What

C. How

D. When

3. I live in an apartment ___________.

A. in town

B. in city

C. in the town

D. on the city

4. This is my father. ____________ name’s Ha

A. He’s

B. His

C. Her

D. He is

5. ___________ the dogs there with the cats?

A. Is

B. Do

C. Are

D. Does

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27

I/ Choose the odd one out

1. A

2. C

3. D

4. B

5. B

II/ Look at the picture and write

1. rabbit

2. cat

3. alligator

4. dog

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. A

3. C

4. B

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 27. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 26, Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 3: Do you have any pets? .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 891
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm