Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets?

Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at each picture and write the correct word under it

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets?

1. ________________

2. ________________

3. ________________

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets?

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets?

4. ________________

5. ________________

6. ________________

II/ Read and match

1. Do you have any cats?

A. Yes. Your pets are cute

2. I have a dog and two rabbits

B. Yes, she does. She likes pets very much

3. Does he have any rabbits?

C. Yes, I do. I have two cats

4. Where is your goldfish?

D. It’s in the fish tank

5. Does Linda like pets?

E. No, he doesn’t. But he has a dog

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. I have a lot _____ pets.

A. over

B. of

C. in

D. on

2. Is _______ noisy in the country?

A. it

B. there

C. everything

D. some

3. This is my brother. __________ name’s Nam

A. Her

B. His

C. He’s

D. He is

4. _________ are your pets? - They are in the garden.

A. Where

B. What

C. How

D. When

5. This is my ________. It can run fast

A. rabbit

B. bird

C. bee

D. fish

IV/ Put the words in the right order

1. have/ you/ Do/ pets/ any/ ?/

_________________________________

2. Where/ your/ pets/ are/ ?/

_________________________________

3. I/ cats/ two/ have

_________________________________

V/ Read the text and decide True (T) or False (F)

My name is Trang. I am a pupil at Ha Long Primary School. I like pets very much. I have a dog, a cat and two rabbits. This is my dog. It’s beautiful. That is my cat. It’s cute. It can catch mice. Those are my two rabbits. They are eating carrots in the garden. Oh I also have two goldfish. They are in the fish tank. How about you? Do you like pets?

1. Trang likes pets very much

2. Trang has some pets

3. Her dog isn’t beautiful

4. Her rabbits are eating tomatoes

5. She has two goldfish

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao

I/ Look at each picture and write the correct word under it

1. Parrot

2. Goldfish

3. Cat

4. Dog

5. Rabbit

6. Parrot

II/ Read and match

1. C

2. A

3. E

4. D

5. B

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. B

4. A

5. A

IV/ Put the words in the right order

1. Do you have any pets?

2. Where are your pets?

3. I have two cats

V/ Read the text and decide True (T) or False (F)

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 nâng cao: Do you have any pets?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe),... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.973
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm