Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house

Tiếng Anh Unit 12 lớp 3: This is my house

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 3 theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 mới giúp các em học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm Unit 12 lớp 3 This is my house hiệu quả.

I. Read and match. (Đọc và nối)

1. This is myA. is large.
2. There's a gardenB. garage?
3. The living roomC. over there.
4. Is there aD. house.

II. Match the sentences. (Nối các câu.)

5. Is there a pond in front of the house?A. Yes, it is my house.
6. Is that your house?B. No, it isn't. It's old.
7. That is my room.C. Yes, there is.
8. Is the house new?D. Wow! It's beautiful!

III. Put the words in order. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.)

9. over/ there/ garden/ a/ is/ there.

=> _______________________________________.

10. nice/ house/ is/ the/ very.

=> _______________________________________.

11. there/ is/ garage/ a/ near/ house/ the?

=> _______________________________________?

12. house/ is/ colour/ your/ what?

=> _______________________________________?

IV. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

behind / house / there’s / very / big

Tom: This is my (13) ___________ .

Mai: Wow! It's (14) ___________ ! Is there a garage?

Tom: No, there isn't. But (15) ___________ a garden. Come and see it.

Mai: It's (16) ___________ beautiful!

Tom: There's a pond (17) ___________ the house.

Mai: Well, I like ponds. Let's go and see it.

V. Read and choose True (T) or False (F). (Đọc và chọn Đúng (T) hoặc Sai (F) )

Hi! My name is Nam. This is my house. It is big. There is a garden in front of the house. There are trees in the garden. There is not a garage. The living room is large, but the kitchen is small.

18. Nam's house is big. ___________

19. The garden is in front of the house. ___________

20. There are trees in the garden. ___________

21. There is a garage near the house. ___________

22. The living room is small. ___________

VI. Read and write. 

beautiful; house; front; there's; No; there

A: This is my (23)___________.

B: Wow! It's (24)______! Is there a garden?

A: No, there isn't. But (25)_____ a yard. Come and see it.

B: It's very big. Is (26)_____ a tree?

A: (27)______, there isn't. But there is a gate in (28)_____ of the yard.

B: Well, let's go and see it.

VII. Put the words in order. 

29. big/ The/ is/ house/ ./

_____________________________

30. pond/ Is/ a/ that/ ?/

_____________________________

31. This/ kitchen/ the/ is/ ./

_____________________________

32. living/ That/ the/ room/ is/ ./

_____________________________

VIII. Read the text and tick True (T) or False (F)

HI. My name is Bob. This is my house. It is not very big. And this is the living room. The gate in front of the house is red. The fence of the house is white. There isn’t a tree, but there is a pond in the garden.

33. Bob’s house is big

34. There is a gate behind the house

35. The gate is red

36. The fence is wihte

37. There are a lot of trees

38. There isn’t a pond in the garden

ĐÁP ÁN

I. Read and match. (Đọc và nối)

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B

II. Match the sentences. (Nối các câu.)

5 - C; 6 - A; 7 - D; 8 - B

III. Put the words in order. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.)

9 - There is a garden over there.

10 - The house is very nice.

11 - Is there a garage near the house?

12 - What colour is your house?

IV. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

13 - house; 14 - big; 15 - there’s; 16 - very; 17 - behind

V. Read and choose True (T) or False (F). (Đọc và chọn Đúng (T) hoặc Sai (F) )

18 - T; 19 - T; 20 - T; 21 - F; 22 - F;

VI. Read and write.

A: This is my (23)____house_______.

B: Wow! It's (24)___beautiful___! Is there a garden?

A: No, there isn't. But (25)___there's__ a yard. Come and see it.

B: It's very big. Is (26)__there___ a tree?

A: (27)__No____, there isn't. But there is a gate in (28) ___front__ of the yard.

B: Well, let's go and see it.

VII. Put the words in order.

29 - The house is big.

30 - Is that a pond?

31 - This is the kitchen.

32 - That is the living room.

VIII. Read the text and tick True (T) or False (F)

33. F

34. F

35. T

36. T

37. F

38. F

33. F vì nhà của Bob không to

34. F vì có một cái cổng phía trước ngôi nhà

35. T

36. T

37. F vì không có cái cây nào trong khu vườn

38. F vì có một cái hồ trong khu vườn

Dịch bài

Xin chào. Tôi tên là Bob. Đây là nhà của tôi. Nó không quá to. Và đây là phòng khách. Cánh cổng trước ngôi nhà màu đỏ. Hàng rào của ngôi nhà thì màu trắng. Không có cái cây nào, nhưng có một cái hồ trong khu vườn.

Trên đây là Đề kiểm tra Unit 12 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
28 10.923
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm