Bài tập Unit 2 lớp 3 nâng cao: What’s your name? (số 1)

Bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 3 kèm đáp án

Bài tập Unit 2 lớp 3 nâng cao: What’s your name? (số 1) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 chất lượng cao - Số 1

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập Unit 2 lớp 3 nâng cao: What’s your name? (số 1)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the the underlined part pronounced differently

1. A. apple

B. mat

C. fat

D. angle

2. A. sing

B. will

C. ice

D. sit

3. A. book

B. basket

C. bear

D. comb

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. you

B. I

C. is

D. she

2. A. umbrella

B. my

C. our

D. their

3. A. sing

B. her

C. spell

D. go

Exercise 3: Choose the best answer

1. That is my ______.

A. sister

B. sisters

C. brothers

2. What is ____ name? - His name is Jack.

A. he

B. him

C. his

3. We are English. We ____ from England

A. am

B. are

C. is

4. _______ are you, Phong and Hoa? - We are very well

A. How

B. Who

C. Why

5. What is _____ name? - Her name is Hai Anh

A. she

B. hers

C. her

6. ____ are you today, John?

A. What

B. Hello

C. How

7. ______ to meet you.

A. Nine

B. Nice

C. Nices

8. This is _____ grandfather

A. He

B. Her

C. I

9. How do you ____ your name?

A. spell

B. is

C. not

Exercise 4: Read and answer the following answer

My name is Jack. I am eight. I am from the USA. I have got grandparents and a sister. My sister is a little girl. She is five. I am a pupil, but my sister is not a pupil. She has got lots of toys. The toys are pink and purple.

1. What is the boy’s name?

________________________

2. Where is he from?

________________________

3. How old is Jack’s sister?

________________________

4. What is Jack?

________________________

5. What color are the toys?

________________________

Exercise 5: Reorder these words to make correct sentences

1. their/ names/ What/ are/ ?/ ,/

________________________________

2. today/ How/ you/ are/ Laura/ ?/ ,/

________________________________

3. spell/ How/ they/ do/ names/ their/ ?/ ,/

________________________________

4. my/ This/ Peter./ is/ friend,/

________________________________

5. your/ What’s/ name?/

________________________________

Exercise 6: Complete the sentences with the missing letters

1. Hello, Tony. It’s n _ _ _ to meet you

2. Good morning, Hoa. H_ _ are you?

3. How do you s_ _ _ _ your name?

-The end-

Đáp án bài tập Unit 2 lớp 3 nâng cao: What’s your name?

Exercise 1: Choose the word that has the the underlined part pronounced differently

1. D

2. C

3. D

Exercise 2: Choose the odd one out

1. C

2. A

3. B

Exercise 3: Choose the best answer

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

6. C

7. B

8. B

9. A

Exercise 4: Read and answer the following answer

1. His name is Jack

2. He is from the USA

3. She is five

4. He is a pupil

5. The toys are pink and purple

Exercise 5: Reorder these words to make correct sentences

1. What are their names?

2. How are you today, Laura?

3. How do they spell their names?

4. This is my friend, Peter

5. What’s your name?

Exercise 6: Complete the sentences with the missing letters

1. nice

2. How

3. Spell

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 2 lớp 3 nâng cao: What’s your name? (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 2: What’s your name?, Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 4.709
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm